مقررات مربوط به بقایای ثبتی

برخی مواد قانونی و بخشنامه های ثبتی مرتبط با موضوع :

از قانون ثبت اسناد واملاک مصوب 26 اسفند 1310 –باب هفتم –تعرفه ومخارج ثبت اسناد واملاک

ماده119- (اصلاحی بند "س" ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن درموارد معین مصوب 28 اسفند 1373) برای ثبت ملک در دفتر املاک موضوع مواد11 و12 و119 قانون ثبت کلا به ازاء هر ده هزار ریال یکهزار ریال دریافت می شود ملاک محاسبه حق الثبت املاک حداقل قیمت منطقه ای ودرنقاطی که قیمت منطقه ای تعیین نشده طبق برگ ارزیابی ادارات ثبت خواهد بود

(بند4 ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین (مصوب 28 اسفند 1373): مبنای وصول حق الثبت موضوع این ماده در مورد املاک ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد ودر نقاطی که ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد طبق ارزیابی ادارات ثبت خواهد شد.)

ماده 120- حق الثبت املاک مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به اقساط دریافت خواهد شد.

آئین نامه راجع به ماده 120قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1325 وزارت دادگستری

وزیر دادگستری نظر به ماده 120قلنون ثبت اسناد واملاک برای وصول حق الثبت املاک مقرر می دارد:

ماده1-  در موقع تقاضای ثبت ملک باید حداقل یک قسط از حق الثبت مورد تقاضا دریافت شود.

ماده2- چنانچه متقاضی ثبت پس از خاتمه ی جریان مقدماتی ثبت بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسشنامه ی دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید بقیه ی بدهی متقاضی را را تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا پس از وصول بقیه ی حق الثبت وارسال آن به اداره ی ثبت اقدام به معامله نماید

ماده3- در مواری که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ی ثبت مراجعه ننماید ودر مقام معامله برآید باید طبق ماده ی فوق رفتار شود واگر در مقام معامله نباشد برای اینکه اسناد مالکیت در اداره ی ثبت متراکم نگردد و به صاحبان آنها تسلیم شود نمایندگان اداره ی ثبت که برای انجام عمل تحدید و غیره به محل می روند اسناد مالکیت مربوط به آن محل محل به آنها داده می شود که به مالکین تسلیم و بقیه ی حق الثبت آنها را طبق قبوض رسید اخذ و به اداره بپردازند که به اظهارنامه تمبر الصاق و باطل گردد.

ماده18 آئین نامه قانون ثبت اصلاحی 8/11/80 ملاک اخذ حق الثبت املاک قیمت منطقه بندی مذکور در ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 7/2/1371 است هرگاه در موقع ثبت ملک در دفتر املاک ارزش منطقه بندی تغییر کرده باشد بهای ملک طبق قیمت منطقه بندی جدید تعیین می گردد در نقاطی که قیمت منطقه بندی تعیین نشده ملک باید ارزیابی شود اعتبار برگ ارزیابی یک سال از تاریخ تنظیم است ولو اینکه بهای ملک طبق ارزیابی در دفتر املاک وسند مالکیت نوشته شده باشد

تبصره1- (مصوب 8/11/80) چنانچه متقاضی ثبت قبل از ثبت ملک در دفتر املاک بخواهد معامله نماید در پاسخ پرسش نامه دفاتر اسناد رسمی برای معامله باید مبلغ وصولی حق الثبت تعیین و به دفترخانه اعلام شود تا مابه التفاوت بقایای ثبتی ملک را بر اساس قیمت منطقه بندی دریافت و به حساب مربوطه واریز نماید.

تبصره2-(مصوب 8/11/80) در مواری که پس از ثبت و صدور سند مالکیت مالک برای گرفتن سند مالکیت به اداره ثبت مراجعه ننماید ودرمقام معامله برآید طبق تبصره فوق رفتار شود.

(کد577 مجموعه بخشنامه ای ثبتی در مورد هزینه مقدماتی ثبت املاک)

( بند 437 مجموعه بخشنامه های ثبتی  در اجرای ماده 2 آئین نامه مربوط مربوط به ماده 120 قانون ثبت... ... دفاتر اسناد رسمی نیز مکفند بقایای ثبتی را هنگام معامله اعم از معامله قطعی یا با حق استرداد وصول و ظرف مهلت پنج روز مستقیما به حسابهای مربوطه واریز نمایند و با استظهار به قسمت اخیر ماده 120قانون ثبت در مورد معاملات اجاری وپرداخت وام به منظور کمک به کشاورزان وموسسات کشاورزی و دامداری می توان از اخذ بقایای ثبتی فعلا خودداری والبته تصفیه حساب این قبیل املاک در موقع معامله قطعی یا صدور سند مالکیت برطبق مقررات مربوطه بعمل خواهند آمد...)

(بند 438 درمورد حق الثبت اعیانی) (کد691 مبنای محاسبه حق الثبت...) (بند 576 معافیت ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) از پرداخت بقایا ثبتی...) (بند 456 درمورد معافیت دولت از حق الثبت املاک (نه اسناد) و... ) (بند 457 درمورد معافیت شهرداری ها) (بند 335 در مورد اصلاحات ارضی بنظر می رسد فقط برای اسناد بوده که منسوخ شده) (بند458 معافیت عملیات ثبتی اصلاحات ارضی از حق الثبت...) (بند 459 و 460 وکد 563 معافیت ادارات دولتی ازپرداخت حق الثبت ) (کد605 معافیت سازمان اوقاف موقوفات عام و...)

نظریه مشورتی کانون منتشره در خبرنامه ضمیمه  اسفند ماه ماهنامه کانون:

سوال8- آیا اخد بقایای ثبتی جهت اسناد نسق کشاورزی که در رهن بانک کشاورزی قرار می گیرند برای دریافت تسهیلات کشاورزی (در حالیکه ملک منتقل نمی شود) ضروریست یا خیر؟ در مورد اسناد اجاره چطور؟

جواب- با عنایت به بند "س" ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 وتبصره یک اصلاحی ماده 18 آئین نامه قانون ثبت مصوب 1380 بقایای ثبتی هنگام ثبت ملک در دفتر املاک به ماخذ ارزش معاملاتی مندرج در سند وصول می گردد وبا توجه به اینکه در معاملات رهنی و اجاره عین منتقل نمی شود و در دفتر املاک نقل وانتقالی ثبت نمی گردد بنابراین به نظر می رسد صرفا در تنظیم وثبت معاملات قطعی اخذ بقایای ثبتی با ماخذ ارزش معاملاتی موضوعیت دارد.

ماده 64 قانون مالیتاتهای مستقیم (اصلاحی 7/12/71 و27/11/80) تعیین ارزش معاملاتی املاک بعهده کمیسیون تقویم املاک متشکل از هفت عضو می باشد... کمیسیون مزبور مکلف است الف- قیمت اراضی شهری ...ب- قیمت زمینهای کشاورزی ... ج- قیمت ساختمان... را تعیین نماید

معافیت ها با استفاده از جزوه ارسالی آقای طباطبائی:

1-شهرداری در فروش املاک خود ماده 109 قانون شهرداری وبند 457

2- اصلاحات ارضی هنگام ثبت اراضی بایر وموات طبق تبصره 3 ماده 1 قانون الحاق 8 ماده به آئین نامه اصلاحات ارضی مصوب 1346 و بند 458 و 337

3- دولت و منابع طبیعی در تملک اراضی وثبت املاک خالصه وغیره

4-املاک واراضی انتقال شده به شرکتهای تعاونی مسکن برای تامین مسکن کارکنان دولت موضوع ماده 1 وتبصره آن و نیز ماده 3 قانون متمم ثبت اسناد

5-اداره پست بموجب ماده 20 اساسنامه شرکت ÷ست جمهوری اسلامی ایران

6- منابع طبیعی در تملک اراضی مطابق ماده 29 قانون جنگلها و مراتع

/ 0 نظر / 49 بازدید