انتقال املاک در رهن

انتقال املاک در رهن

سهامی از مزرعه ای در رهن بانک کشاورزی است مالک قصد انتقال آن را به دیگری دارد بانک اجازه انتقال را صادر نموده ولی مشروط به اینکه انتقال در قالب صلح و آن هم با فرمی که خود بانک فرستاده انجام شود اینک متن آن فرم را ذیلا می آورم نظر شما در مورد آن چیست و همچنین چند مورد دیگر مربوط به بانک مسکن وتجارت ذیلا آورده شده درخصوص متن مندرج در سند وتبدیل تعهد در این گونه اسناد و حق الثبت آن نیز اظهار نظر فرمائید

"مصالح ... متصالح ... مورد صلح- کلیه حقوق عینیه وفرضیه ومتصوره مصالح در عرصه واعیان موازی ....دانگ مشاع از ششدانگ ... واقع در... که در جریان ثبت بوده وحدود ومشخصات آن طبق پرونده ثبتی می باشد باقدرالحصه کلیه ملحقات ومتعلقات ومنضمات وساختمانها وسایر اعیانی هائی که به رویت متصالخ رسیده وازکم وکیف آن آگاهی دارد ضمنا مورد مصالحه بموجب قرارداد رهنی شماره ... مورخ... این دفترخانه در رهن بانک کشاورزی شعبه ... قرار دارد وبانک مزبور موافقت خود را با انتقال مورد مصالحه اعلام نموده است.

مال الصلح- مبلغ ...ریال رایج ایران که تماما توسط متصالح به مصالح باقرار مصالح تسلیم شده است مال الصلح مزبور طبق اعإم متعاملین در سند قید شده است کافه خیارات خصوصا خیار غبن ازطرفین ساقط شد وصیغه مصالحه لازمه جاری گردید و متصالح قبول واقرار به تصرف مورد مصالحه نمود وملک مزبور درجریان ثبت است ومنافع آن قبلا به کسی واگذار نشده است ومصالح ضمانت کشف فساد در مورد مصالحه را بعهده گرفت ومتعهد شرعی وقانونی گردید که درصورت بروز علاوه بر رد مال الصلح دریافتی خسارات وارده را جبران نماید و همچنین مصالح متعهد پرداخت هرگونه بدهی احتمالی مالیاتی مورد معامله تا این تاریخ گردید ومسئولیت انجام معامله با متعاملین است ومورد معامله برابر نامه اداره امور مالیاتی بمبلغ ... ریال ارزیابی شده که ماخذ محاسبه حقوق دولتی قرار گرفته است.

1-مورد صلح این سند بانضمام سایر موارد رهن قرارداد مزبور کماکان در رهن بانک کشاورزی باقی خواهد ماند ومتصالح با استحضار کامل از مفاد قرارداد فوق الذکر وقیود وشروط وتعهدات مندرج در آن و اقرار به متصرف شدن ملک مورد صلح ونیز با استحضار کامل از بدهی های ناشی از قرارداد رهنی فوق الذکر ونحوه اجرای تعهدات مربوط به طرح اقدام به معامله نمود و تمامی قیود و شروط و تعهدات مندرج در قرارداد رهنی فوق الاشعار وسایر قراردادهای مربوط به طرح از هر حیث به قوت واعتبار خود باقیست.

2-متصالح از تاریخ امضای این صلح نامه منفردا متضامنا کلیه دیون و تعهدات ناشی از قرارداد مذکور را باسایرین بعهده گرفت وبدین ترتیب مادام که بدهی های ناشی از قرارداد مزبور تصفیه نگردیده است از مورد رهن و وثیقه (مورد صلح) بانضمام سایر موارد رهن قرارداد فوق الذکر فک رهانت بعمل نخواهد آمد

3-پرداخت مال الصح به مصالح به هیچوجه خللی به تعهدات و اقرارات متصالح نسبت به مطالبات بانک کشاورزی وارد نمی آورد

4- متصالح طبق وکالت هائی که بموجب قرارداد فوق الذکر توسط مصالح قبلا به بانک کشاورزی تفویض شده در تمامی موارد به همان شرح که در قرارداد قید گردیده بدون کم وکاست به بانک کشاورزی در ضمن عقد لازم حاضر تا تاریخ استهلاک کامل بدهی خود به بانک وکالت بلاعزل داد وحق ضم وکیل دیگر و امین را از خود سلب و اسقاط نمود

5-آقای ... که بموجب نامه شماره ... بانک کشاورزی معرفی شده اند بعنوان نماینده بانک با امضای این سند عقد صلح وانتقال تعهدات ناشی از آن را قبول و تایید نمودند وقبض واقباض بعمل آمد وبانک مورد رهن را بعنوان امانت در اختیار راهن (متصالح) قرار داد که تا اخطار ثانوی بانک از آن استیفا منفعت نماید."

متن مندرج در برخی اسنادی که مورد معامله ی آن اسناد در رهن است:

خانه ای در رهن بانک تجارت است

"ضمنا مورد معامله طبق سند ... این دفترخانه در رهن بانک ... است وبانک مزبور برابر نامه شماره... موافقت خود را با انتقال اعلام نموده است لذا مورد معامله کماکان در رهن بانک بوده و حقوق بانک از هر حیث محفوظ است"

خانه ای طی قرارداد فروش اقساطی! در رهن بانک مسکن است (دو نمونه)

"نظر به اعلام موافقت شماره ... بانک مسکن ... با انتقال مورد معامله که بموجب سند شماره ... این دفترخانه در رهن آن بانک است به خریدار مذکور، خریدار ضمن اقرار به اطلاع کانل از مفاد وشروط و تعهدات سند رهنی یادشده ولازم الاجرا بودن آن ایفای باقیمانده تعهدات و پرداخت اقساط بدهی آن در سررسید مقرر را بدون قید وشرط تعهد نمود وقبول نمود ششدانگ گروگان کماکان و تا ایفای کامل تعهدات وتسویه بدهی ناشی از سند مزبور در رهن بانک باقی مانده و اقرار نمود از تاریخ تنظیم سند رهنی مزبور تا کنون در وضعیت عرصه واعیان پلاک مورد وثیقه هیچگونه تغییری که منجر به کاهش ارزش وثیقه یا افزایش تعهدات وبدهی های مترتب بر آن شده باشد ایجاد نشده است"

"نظر به اعلام موافقت شماره ... بانک مسکن ... با انتقال مورد معامله که بموجب سند شماره ... این دفترخانه در رهن آن بانک است لذا تمامی گروگان کماکان تا واریز تمامی بقیه بدهی قرارداد مذکور در رهن بانک باقی بوده و انتقال گیرنده ضمن اقرار به اطلاع کامل از مفاد سند مذکور و قبول آن مسئول پرداخت بدهی و ایفای تعهدات ناشی از سند مزبور می باشد و تمامی شرایط ومفاد قرارداد مزبور کماکان معتبر ولازم الاجرا بوده و انتقال گیرنده مکلف است تا واریز کامل بدهی اقساط ماهانه مندرج در ماده یک سند مزبور را همه ماهه به حساب بدهی نزد بانک واریز نماید انتقال گیرنده اقرار نمود که از تاریخ سند رهنی هیچگونه تغییری در وضعیت اعیانی پلاک مورد وثیقه بوجود نیامده و وضعیت اعیانی مورد وثیقه برابر پایان کار شماره... می باشد بنابراین درصورت احراز هرگونه تخلفی از پایان کار اخذ شده انتقال گیرنده مکلف به پرداخت عوارض و جرائم متعلقه خواهد بود و به هرحال طبق مندرجات سند رهنی پلاک مورد وثیقه عرصتا واعیانا وبدون استثنا در رهن بانک قرار دارد"

 

/ 9 نظر / 426 بازدید
میرزا احمد

سلام به عموی عزیز گوش شیطان کر بوی افزایش تحریر به مشام عالی خوش امد و سکوت و نقطه چین ها آبستن تراوشات فکری و بازگشت به حال و هوای گذشته بود در فرم ها اشکالی اساسی ندیدم از نظر حق الثبت هم طبق مبلغ مندرج در سند که همان مال الصلح و یا بها است محاسبه میگردد زیرا برای سند رهنی قبلاَ حق الثبت پرداخت شده است مثل اسناد فروش اقساطی ناشی از مشارکت که از مبلغ قبلی حق الثبت دریافت نمی شود

میرزا بنویس

سلام عمو جان اقرار و اعلام متصالح به اینکه موارد رهن دیگر هم به قوت خود باقی است بنظر من اشکال دارد زیرا ارتباطی به مورد معامله یا بقولی مورد صلح ندارد و قبول مفاد وکالت نامه تنظیمی قبلی مالک نیز با همان متن و ... مشکوک میزند

نوبخت

سلام خان عمو من که همیشه مزاحمم چه تلفنی و چه وبلاگ ، به سئولات شما جواب که نمیدم هیچ دو تا سئوال هم دارم اگه ممکنه شما و دیگر دوستان عزیز راهنمایی کنید . 1- دادستان شهر ما نامه ای فرستاده که تنظیم هرگونه سند جهت پلاک های اصلی ... و ... ممنوع است حتی تنظیم وکالت و اقرارنامه ، التزام به این نامه لازم است؟ 2- سند مشارکت مدنی جهت 2 واحد در یک پلاک زمین تنظیم شده پس از اتمام مشارکت بجای تنظیم فروش اقساطی بنام خود مالک اول ، بانک نامه داده که بنام ثالث منتقل گردد و فروش اقساطی نیز به تبع آن بنام ثالث تنظیم میشود. سند فروش اقساطی شامل معافیت حق الثبت مشارکت میشود یا خیر؟ ممنونم پیر شین الهی

نوبخت

سلام مجدد خدمت عموی عزیز. در مورد تقسیم اسناد کلیه بانکها نوشتین اگه ممکنه بنده رو بیشتر راهنمایی کنین. گوش شیطون کور! عده ای از همکاران در شهر ما هم یه جلسه دو سه روز پیش گذاشتن و توافق شد همه اسناد بانکهای خصوصی و دولتی اعم از رهنی وکالت یا تعهد تقسیم بشه فقط مشکل در ضمانت اجرا داریم. اگه کسی خلاف تعهد عمل کرد با توجه به نبود قانون مشخص چکار باید کرد؟ احتمالا هفته دیگه جلسه دوم باشه اگه ممکنه از تجربیات شما استفاده کنیم.

سردفتر امیدوار

باسلام . کاش به جای کلمه "ت ق س ی م ا س ن ا د " فرهنگستان یک لفظ و واژه دیگری اختراع ! و معرفی کند که هیچوقت من ازآن مطلع نشوم و یادآور خاطرات زیادی دراین خصوص برایم نباشد!

سردفتر امیدوار

باسلام خدمت عموی عزیز وهمچنین جناب نوبخت . درخصوص سوال اول جنابعالی بنظر میرسد باتوجه به اینکه قوه قضائیه وظیفه پیشگیری از جرم را برعهده دارد و دادستان نیز درمقام مدعی العموم ایفای وظیفه مینماید بتواند دراین راستا چنین نامه اودستوری رابطور موقت (تا تعیین تکلیف )بدهد و لازم الاتباع است . درمورد سوال دوم - بنظر میرسد مانعی نداشته باشد و حق الثبت سند مشارکت مجددا نباید وصول شود وفقط مابه التفاوت باید وصول شود . درشهرماهم دفاتری (غیر ازما!)که اسناد بانکی دارند چنین عمل می کنند .

میرزا بنویس

سلام بر بزرگواران اولا انتقال ملک در رهن با اجازه بانک بلامانع و حق الثبت سند قطعب بر اساس منطقه ای وصول میگردد ثانیا تعهد بع پرداخت بدهب بانک و قبول کلیه شرایط سند رهنی از طرف خریدار بلامانع است و ثالثا این امر نوعی تبدیل تعهد است و چون قبلا حق الثبت ان پرداخت شده در این باصطلاح قطعی مشتمل بر رهن یا صلح با حق استرداد حق الثبت دریافت نمیشود ..... در خصوص دستور دادستان محترم تصور من این است باید از مجرای صحیح ان وارد شد زیرا این امر باید از سرچشمه بسته شود (ثبت اسناد) واگر قرار باشد به دفاتر حوزه ثبتی دستور داده شود طرف در اولین دفتر خارج از حوزه معامله میکند ..... درخصوص مشارکت و انتقال به غیر هم منعی ندارد اگر با موافقت و در حین مشارکت انتقال ملک انجام شود شخص ثالث قائم مقام و درواقع شریک تلقی و فروش اقساطی وی هم مشمول مابه التفاوت است

ملک من

با سلام با قرار دادن لینک سایت ملک من با عنوان بانک اطلاعات املاک تهران در سایت خود یک اشتراک نامحدود رایگان دریافت نمایید. با تشکر …. ملک من http://www.melkeman.com

سایت دانلود نرم افزار

سلام. من از بازدید کننده های قدیمی وبلاگ شما هستم. با توجه به محتوای خوبی که دارید، خوشحال میشم اگر با هم تبادل لینک داشته باشیم. لطفا سایت من رو ببینید و اگر مایل بودید توی سایتم برام پیغام بگذارید تا تبادل لینک کنیم. قبلا هم پیغام گذاشتم براتون ولی جوابی ندادین :( راستی لینک کوتاه شده ست. اگر روش کلیک کنید سایت من باز میشه.