وکالت تعویض پلاک وفروش از نوعی دیگر!

مورد وکالت : ابتدائا" مراجعه به کارخانه سازنده خودرو ، گمرکات کل کشور ، دفاتر اسناد رسمی ، مراکز نیروی انتظامی و ادارات راهنمائی و رانندگی و مراکز شماره گذاری ، سازمان جهانگردی و گردشگری ، معاینات فنی ، مراکز پارکینگ خودرو ، دادگستری ، ادارات ، آگاهی ، سازمان تاکسیرانی و پایانه و مسافربری شخصی و عمومی و سایر ادارات ، مراجع و سازمانهای ذیربط و ذیدخل و متعاقب هر گونه رفع موانع و محدودیت نقل و انتقال و فک رهن از موضوع سند حاضر و اثبات و تثبیت مالکیت موکل و اخذ مجوزات لازم اقدام به فک پلاک و تعیین شماره شناسه و انتظامی جدید در خصوص خودروی موضوع وکالت بنام وکیل یا موکل و یا هر شخص دیگر به صلاحدید وکیل و همچنین انجام مراحل کاپتاژ و اخذ مجوز خروج خودرو از کشور و نیز اخذ گواهی نامه رانندگی بین المللی بنام وکیل یا موکل و یا هر شخص دیگر به صلاحدید وکیل ماذون به تحویل و تحول پلاک و اسناد و مدارک مربوط به مالکیت خودرو از مراجع ذیربط و ذیصلاح اعم از اصلی و المثنی با اذن برقراری سهمیه سوخت و درخواست و اعمال تخفیف جرایم منتسبه و رفع توقیف متعلقه برای خودروی موضوع وکالت حاضر محق به اعلام مفقودی و یا سرقت مدارک و مستندات مربوط با حق تنظیم هر نوع تعهد و ضمانت کشف فساد تحویل کارت هوشمند مربوطه محق به ارائه یا اخذ رسید لازم و نهایتا" متعاقب انجام جری تشریفات قانونی و تائید اصالت و مالکیت خودرو اقدام به فروش و انتقال تمامی (ششدانگ) یک دستگاه اتومبیل ... (بشرح مشخصات فوق الذکر) بهر کس و بهر قیمت و با هر قید و شرط ولو بنفس خود مختار به اسقاط خودروی موضوع وکالت و تحویل آن به کارخانه سازنده یا نمایندگی های ذیربط در سطح کشور و ثبت نام و تحویل خودروی جایگزین به نام خود یا موکل به هر نحوی که وکیل صلاح و مقتضی بداند با حق حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء ذیل اسناد و اوراق و دفاتر مربوط و تعهد کشف فساد و اسقاط کافه خیارات ولو فاحش بل افحش با اذن تحویل و تحول موضوع وکالت و اخذ وجه و در صورت لزوم مراجعه به ادارات راهنمائی و رانندگی و مراکز انتظامی و اقدام به رفع توقیف از خودروی موضوع وکالت و ترخیص و تحویل آن از پارکینگ با اختیار مراجعه به شرکتهای بیمه اعم از دولتی و خصوصی و اقدام به بیمه و یا تمدید و تجدید بیمه نامه مربوطه و دریافت چک خسارت خودروی موضوع وکالت اعم از ثالث و بدنه محق به وصول چک مذکور با اذن ارائه و اخذ رسید لازم و مراجعه به اداره پست جهت اخذ کارت و شناسنامه مالکیت خودرو و انجام سایر امورات مربوط به اتومبیل فوق و انجام کلیه تشریفات قانونی مورد وکالت بطوری که در هیچ یک از مراحل قانونی نیازی به حضور مجدد موکل نباشد توضیح اینکه خودرو موضوع وکالت جهت انجام امور مورد وکالت به اقراره به تصرف وکیل مرقوم داده شد و ابتیاعی (بشرح فوق الذکر) می باشد.***

وکیل مرقوم ضمن اقرار صریح شرعی و قانونی در خصوص وقوف کامل نسبت به عینیت و موضوعیت موضوع وکالت حاضر همچنین اقرار به احراز شخصی موکل و معرفی نامبرده به دفتر تنظیم کننده سند حاضر ضمن اقرار به علم و اطلاع کافی نسبت به مفاد ماده (20) آئین نامه راهنمائی و رانندگی و مواد (666 و 667) قانون مدنی و تعهد به تسریع در تعویض پلاک انتظامی مورد وکالت حاضر بنام خریدار و با تقبل پرداخت هر گونه خسارات احتمالی ناشی از اقرار و اظهار خود قبول وکالت نموده و با قبول وکالت حاضر حق هر گونه ادعا و اعتراض متعاقب را کلا" و جزئا" از خود سلب و ساقط نمود.***

حدود و اختیارت : وکیل مرقوم با حق توکیل غیر ولو کرارا" جزئا" و کلا" و مع الواسطه در خصوص کلیه مفاد و مندرجات سند حاضر حائز اختیارات تام و مطلقه بوده و کلیه امضاء اقدامات و عملیات وکیل در تمام مراحل نافذ و معتبر و عین امضاء و عملیات موکل میباشد. موکل حق عزل وکیل همچنین تعیین هر گونه ناظر , امین و ضم امین همچنین هر گونه اقدام بالمباشره را در ضمن عقد خارج لازم از تاریخ تنظیم این سند از خود سلب و ساقط نمود این سند صرفا" در نفس وکالت موثر بوده و وکیل مرقوم با علم و وقوف کامل نسبت به محتویات اسناد و مدارک موجود موضوع وکالت و با قبول مسئولیتها و تعهد رفع موانع آتی توسط خود تقبل وکالت نموده و نیز به دلیل عدم وجود گواهی خلاف عالما" و عامدا" و در نهایت اختیار و اراده مسئولیت کلیه بدهی و خلافی مربوط به خودرو موضوع مورد وکالت را لغایت تاریخ تنظیم این سند تقبل و موکل و وکیل متضامنا" متعهد گردیدند در قبال کلیه شکایات و ادعاهای متعاقب اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز هر گونه جبران خسارت  لازم در خصوص خودرو مذکور شخصا" جوابگو بوده لذا ذمه دفتر تنظیم کننده سند را از هر گونه پاسخگوئی در خصوص موضوع بیع و سند با حق رجوع  وکیل به موکل (طبق ق .م ) مبرا نمودند*****

((((( توضیحاً وکالت نامه حاضر از نظر شماره گذاری بمدت (( پانزده روز )) از تاریخ ثبت و امضاء این سند اعتبار دارد.))))) ***

 

شخصی به دفترخانه مراجعه و تقاضای تنظیم یک فقره وکالتنامه ی تعویض پلاک و فروش خودرو می نماید وکالت نامه ای با متن مذکور برای وی تنظیم می شود چند پرسش مطرح می گردد:

آیا واقعا تمام این مطالب را موکل خواسته است؟ آیا اصولا نیازی به درج تمام این مطالب برای اجابت درخواست موکل لازم بوده است؟ آیا تغییر محتوای درخواست اصحاب سند مجاز است؟ آیا نباید موارد مذکور را به موکل تفهیم نمود و چنانچه راضی بود در سند درج گردد؟ چون بسیاری از اصحاب سند به دفترخانه اعتماد نموده و اسناد را نخوانده یا خوانده ولی معنای مندرجات آن را بدرستی درک نکرده اند  امضا نمایند آیا نبایستی تذکر داد که چه امضا می کنند؟ آیا مجاز هستیم هرچه را که فکر می کنیم در آینده مورد نیاز وکیل یا وکلای بعدی باشد با نظر خودمان در سند بیاوریم؟ مثلا آخذ گواهی نامه رانندگی بین المللی؟

راستی مگر نه اینکه موکل جهت انجام امر یا اموری جهت خودش به دیگری وکالت (نیابت) می دهد پس معنی این جمله چیست " و نیز اخذ گواهی نامه رانندگی بین المللی بنام وکیل یا موکل و یا هر شخص دیگر به صلاحدید وکیل"؟

آیا وکالت بدهیم که وکیل برود برای خودش یا برای شخص دیگری گواهی نامه رانندگی بین المللی بگیرد ، معنی دارد؟ یعنی اگر وکالت ندهیم وکیل نمی تواند آن کار را برای خودش انجام دهد؟ آیا موکل و وکیل می توانند برای شخص ثالثی! تصمیم به گرفتن گواهی نامه رانندگی بین المللی بگیرند؟

نظرتان در خصوص این عبارت چیست " توضیح اینکه خودرو موضوع وکالت جهت انجام امور مورد وکالت به اقراره به تصرف وکیل مرقوم داده شد" ؟

مهمتر از همه نطرتان در مورد این متن چیست " وکیل مرقوم ضمن اقرار صریح شرعی و قانونی در خصوص وقوف کامل نسبت به عینیت و موضوعیت موضوع وکالت حاضر همچنین اقرار به احراز شخصی موکل و معرفی نامبرده به دفتر تنظیم کننده سند حاضر ضمن اقرار به علم و اطلاع کافی نسبت به مفاد ماده (20) آئین نامه راهنمائی و رانندگی و مواد (666 و 667) قانون مدنی و تعهد به تسریع در تعویض پلاک انتظامی مورد وکالت حاضر بنام خریدار و با تقبل پرداخت هر گونه خسارات احتمالی ناشی از اقرار و اظهار خود قبول وکالت نموده و با قبول وکالت حاضر حق هر گونه ادعا و اعتراض متعاقب را کلا" و جزئا" از خود سلب و ساقط نمود.***" ؟

آیا نوشتن این مطلب در سند در حالی که وکیل حضور ندارد صحیح است؟ آیا سردفتر می تواند ادعا کند که وکیل در دفترخانه حضور داشته و این مطالب را قبول نموده است ولی سند را امضا نکرده است چون نیازی به امضای وی نبوده؟

آیا می توان پذیرفت که انجام وکالت توسط وکیل بمنزله قبول تمام متن وکالت است؟

توجه فرمایید وکیل در دفترخانه حاضر نبوده اما در وکالت نوشته شده است:

"وکیل مرقوم با علم و وقوف کامل نسبت به محتویات اسناد و مدارک موجود موضوع وکالت و با قبول مسئولیتها و تعهد رفع موانع آتی توسط خود تقبل وکالت نموده و نیز به دلیل عدم وجود گواهی خلاف عالما" و عامدا" و در نهایت اختیار و اراده مسئولیت کلیه بدهی و خلافی مربوط به خودرو موضوع مورد وکالت را لغایت تاریخ تنظیم این سند تقبل و موکل و وکیل متضامنا" متعهد گردیدند در قبال کلیه شکایات و ادعاهای متعاقب اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز هر گونه جبران خسارت  لازم در خصوص خودرو مذکور شخصا" جوابگو بوده"

من مشنگ کمی شدم گیج ومنگ چگونه شخصی که حضور ندارد متضامنا با دیگری قبول تعهد نموده ؟

اصولا مگر وکیل عمله ی موکل نیست و به نیابت از او کاری را انجام نمی دهد قبول تمام مسئولیت های موکل وبدهی وی چرا؟

اگر باور داشته باشیم که تنظیم این وکالتنامه در مقام انجام معامله می باشد آیا بهتر نیست تسویه حسابهای لازم در خصوص بدهی های گذشته را از موکل مطالبه نمائیم ومسئولیت هرگونه بدهی و ادعای اشخاص و هرگونه جبران خسارت را به دوش وکیلی که نیست نیندازیم؟

تعیین هر گونه ناظر , امین و ضم امین؟؟

این سند صرفا" در نفس وکالت موثر بوده؟؟

کدام شماره گذاری؟

راستی متنی که شما می نویسید چگونه است؟

/ 36 نظر / 472 بازدید
نمایش نظرات قبلی
@

سلام علیکم؛ حالا که خاله رهگذر فرمودند من هم چند وقته میخواستم بگم که خیلی عموئید... اما اینقدر عموبازی از خودتون در نکنید... حسودا میگرنتون بجای دفترخونه میبرندتون تو دفترکلبه عمو یک روز از صبح تا شب مجبورتون میکنند که با دستگاه پوز چندفقره فیش سند و چند فقره فیش هزینه صدور الکترونیکی سند تهیه کنید تازه اگه شانس بیارید و آخرش مجبورتون نکنند که چندتا هم شناسه سند بگیرید... اونوقت زیر بار این شکنجه چی بر سر کمر شما میآد خدا میدونه؟؟؟.... این دوبیتی هم که خودم همین الان سرودم تقدیم به شما.... باشد تا تسکین درد و تحریک قلمتان شود... ادساینم و در پیش تو بی ساین نشوم جز شارژ و امیدوار و آنلاین نشوم از کلبه همچون تو عمویی هرگز آفلاین کسی نگشت و من هم نَگَشَم (ببخشید) نشوم....

سردفتر عاجز

عموجان خیلی ماهید. بهم قوت قلب دادید. ایشالا همیشه سالم و تندرست باشید و سایه تون بر سر برادر زاده ها مستدام باشه.

محضری کوفکا

سلام و عرض ادب واحترام خدمت عموی نازنین خودم مدتهاست که قلم شما بر دل سفید کاغذ نقشی نینداخته است . دلتنگ شما و نوشته هایتان هستیم به قول امروزیها در حد المپیک

افق سردفتری

سلام عمو عمو جان میتونی پیش بینی کنی این سامانه کی میترکه هممون از دستش راحت شیم .

صولت یاوری

باسلام برعمو جلالی من طنز می خواهم دیگر طنز نخوانده ای نمانده است . یا طنز یا ترید کشک .

رهگذر

[ناراحت][ناراحت][ناراحت][ناراحت][گل]

رهگذر

انتظار سخته ها...[ناراحت][ناراحت][گل]

دفتریار نگون بخت

سلام در حال حاضر دارای 1 سال سابقه دفتریار اولی هستم و2 سال دفتریاری دوم ایا سوابق دفتریاری دوم جز سوابقی میشود که بتوانم امتحان سردفتری بدهم چون با سردفتر به مشکل خوردم وقصد دارم استعفا بدهم دارای لیسانس روانشناسی هستم

دفتریار نگون بخت

سلام عموی مهربان دقیقا مشخص نکرده که ایا دفتریار دوم هم شامل میشود یا نه از جناب میرزا بنویس هم سوال کردم گفت فقط اول ولی به نظر خودم هم دفتر یار دوم هم شامل میشود ولی یه زحمت برا شما دارم من کسی ندارم که ازش بپرسم شما اگه اشنایی دوستی دارید سوال ازش کنید منظورم دوستان در کانون شرمند که دارم با بی ادبی کامل حرف میزنم