اجاره /رهن/قرض!؟

شخصی مغازه ای را اجاره کرده است. مدت اجاره دو سال است . ماهانه مبلغ بیست هزار تومان بعلاوه مبلغ ده میلیون تومان باصطلاح رهن در بنگاه هم طبق خواسته وی سند اجاره عادی تنظیم گردید می خواهد این را رسمی کند

الف- شکل سند را چگونه باید نوشت؟

ب- آیا این سند متضمن دو عقد است؟

ج- اگر دو عقد است کدام؟ اجاره ورهن تصرف؟ یا اجاره وقرض؟

د-کدام صحیح تر است وبصواب نزدیکتر؟

ه – اگر هر دو صحیح است آیا اگر اجاره وقرض بنویسیم دارائی از وجه قرض الحسنه می تواند بعنوان  اجاره بها مالیات بگیرد؟

و- حق الثبت در هر دو حالت چگونه محاسبه می شود؟

ز- حق التحریر چه؟ یعنی حق التحریر بخش اجاره با حق التحریر بخش رهن یکی است؟ (به تعرفه توجه شود!)

ح-وچه نکات دیگری موردنظر شماست؟

/ 1 نظر / 63 بازدید
خادمی 1 مهاباد

سلام مجدد برعموی بزرگوار ضمن اینکه مقدمه واختتامیه عرض شده درپاسخ پست قبلی درمورداین پست هم بقوت خودباقی است باید درپاسخ عرض کنم = 1-اجاره بدون سرقفلی وبعدازنوشتن ارکان عقد اجاره وموجر ومستاجرومدت ومبلغ وشرایط عمومی واختصاصی دریک بند شرط مبلغ ودیعهیاقرض 000/000/02ریال هم وموعداستردادان قید شود . 2- معتقدم عقد اجاره است وقرض نیز شرط وبخشی ازان که درق م وم هم پیش بینی شده مثل عقد اجاره باسرقفلی یا عقد اجاره بدون سرقفلی دراینجا عقد اجاره توام باودیعه ! 3- بنظرم دوعقد نیست ولی اگر عقیده برمتضمن دو عقد بودن باشد عقد اجاره وقرض بصواب نزدیکتر خواهدبود. 4- عنوان عقد اجاره کفایت میکند 5- قرض الحسنه مالیات ندارد واجاره بها محسوب نیست ماخذ مالیات اجاره بهای سالیانه خواهدبود.6- و7-ماخذ جمع اجاره وقرض یاودیعه مبنای وصول حق الثبت وتحریر خواهدبود.8- براساس تعرفه تحریر بنده 3 یعنی سایر اسنادمالی بازعرض میکنم قطعا نواقصی هست ولی ازبی پاسخی بهتراست مگرنه عمو؟؟