معاملات محجورین!

دوستان می گویند که پرسشها را کم کم مطرح کنم ودسته بندی کنم وشماره گذاری نمایم دلم می خواهد ولی "جرس فریاد می دارد که بر بندید محمل ها"http://www.hafez.ir     چند سال پیش از کانون تسویه حساب گرفتم که عطای این شغل رابه لقایش ببخشم اطرافیان نگذاشتند و حالا هم تصیم به آن دارم می خواهم یک بار دیگر حساب وکتابهایم را با کانون و تمام ادارات تسویه کرده و آماده رفتن باشم لذا ممکن است عموئی وجود نداشته باشد که بپرسد لذا معذور دار ما را!

1-اهلیت چیست؟  2-اهلیت تمتع چیست؟ 3- اهلیت استیفا چیست؟ 4-حجر چیست؟ 5-محجور کیست؟ 6-حجر متصل به زمان صغر ومنفصل از آن کدام است؟ 7-صغیر کیست؟ 8-تفاوت صغیر غیرممیز و ممیز در چیست؟ 9- دلیل تمیز چیست؟ 10- آیا سن مشخصی است؟11- بلوغ چیست وبالغ کیست؟ 12-رشد چیست ورشید کیست؟ 13-سند رشد چه سنی است؟ 14-سفه چیست وسفیه کیست؟ 15-از صغار کدام می تواند تملک بلاعوض کند؟ 16-معاملات سفیه باطل است یا غیر نافذ؟ 17- اگر غیر نافذ است چه کسی معاملات وی را تنفیذ می کند؟ 18- آیا می تواند تملک بلاعوض کند؟

 19-جنون چیست وچه درجاتی دارد وآیا درجات آن در صحت وبطلات معاملات واعمال حقوقی تاثیر دارد؟ 20- مجنون کیست؟ لیلی کیست؟ من کیم لیلی ولیلی کیست من؟ قاطیم؟ سالمی هست؟ 21- آیا مجنون می تواند تملک بلاعوض کند؟ 22-جنون ادواری چیست؟ 23- آیا معاملاتش در حالت افاقه معتبر است؟ 24-اگر حکم به جنون ادواری شخصی صادر شده باشد یا در محل مشهور به آن باشد و به دفترخانه برای تنظیم سندی مراجعه نماید ورفتار وگفتار او عقلائی باشد آیا برای او سند تنظیم می کنید؟ 25-یا اورا برای احراز حالت افاقه به دادگستری وسرپرستی معرفی می کنید؟

 26- اگر صغیری ولی خاص دارد (پدر-جدپدری یا وصی منصوب) وبعد از رسیدن به سن رشد معلوم می شود که رشید نشده و عدم رشد او متصل به زمان صغر است اواین عدم رشد توسط چه کسی درخواست ونزد چه مقام ومرجعی وبه طرفیت چه کسی باید اثبات شود؟ 27- دوم آیا بعد از اثبات عدم رشد باید قیم نصب شود یا ولایت ولی خاص ادامه می یابد؟ 29-اگر باید قیم نصب شود آیا با وجود  "پدر" یا "جدپدری" یا "وصی" همانها را بعنوان سرپرست نصب می نمایند یا شخص دیگری هم می تواند سرپرست شود؟ 30- آیا این سرپرست اگر پدر یا جدپدری یا وصی است عنوان "قیم" دارد یا همان "ولی خاص" ؟ (این موضوع مهم است زیرا اگر قیم باشند معاملات آنها منوط به کسب مجوز از دادستانی است وشکل تنظیم سند هم تفاوت خواهد کرد)

31- اگر شخصی مدتی بعد از رسیدن به سن رشد محجور گردید واثبات شد در حالتی که "ولی خاص" وجود دارد آیا ولایت آنها خود بخود بر شخص مذکور اعاده می شود؟ 32-یا بایستی توسط دادستانی نصب شوند وعنوان آنها در اینجا نیز قیم است یا ولی؟ 33- آیا اگر ولی است معاملات آنها نیاز به کسب مجوز دارد یا خیر؟ 34-صغیری قیم داشته به سند رشد رسیده ولی رشید نشده وعدم رشد وی اثبات شده آیا سرپرستی قیم امتداد دارد یا مجددا باید نصب شود؟

امروز روز پدراست فکر می کنم به احترام مولا علی (ع) نق نق نخواهند کرد ساعت 10/10 دقیقه صبح است کدخدا قلیه ماهی درست کرده  می خواهیم برویم کوه نخیر ... دارد از آشپزخانه مهربانانه فریاد می زند وچه فریاد زدنی که بند دل که چه عرض کنم بند... (تکراریه)  که چی نشستی پای اینترنت ول کن پاشو یخ دربیار آب بردار و وسایل را بچین پشت ماشین ومنم با صدای لرزان می گویم اومدم واقعا می ترسم درعالم زن ذلیلی آزادی، اراده ، اختیار، انتخاب ، گفتمان، برابری، مساوات و... معنائی ندارد ویا معنای خاص خود را دارد وقرائت خاصی از آن می شود مثل قلعه حیوانات جورج اورل تا کتک نخورده ام بروم شب بر می گردم بقیه را می نویسم فعلا روز پدر (نخندید) بر همه ی "مثلا پدر" های زن ذلیل مبارک باد ... خوش باشید اگر نمی توانید شما را بخدا امروز مثل من عموی هالو خود را الکی به خوشی بزنید الکی خوشی هم خودش عالمی دارد ز هوشیاران عالم هرکه را دیدم غمیدارد دلا دیوانه شودیوانگی هم عالمی دارد... میام ... بر می گردم ...

سلام برگشتم به خیر خوشی روز خوبی بود انواع اغذیه واشربه وفواکه وماکولات و... بعله قلیه ماهی بود ویک نوشابه ی زرد و کمی سیب گلاب و زردآلو ویک هندوانه ی کوچک. احترام به کمال دیدم چون شاهان درصدر نشستم وقدر دیدم وغرغر نشنیدم احساس می کردم پادشاهی بدون تاجم همانطور که قبلا هم گفتم "خواجه ی بی تاج" امروز مرا برای آوردن آب از چشمه و برای آوردن هیمه به کوه نفرستادند (خرکی را به عروسی خواندند- خر بخندید و شد از قهقهه سست- گفت من رقص ندانم به سزا- مطربی نیز ندانم به درست- بهر حمالی خوانند مرا- کآب نیکو کشم و هیزم چست) احساس می کردم قهرمانی بزرگ هستم که همه مرا دوست دارند احساسی شبیه "دون کیشوت" احساس قدر قدرت بودن احساس پادشاهی مقتدر اما عادل که به هیچ روی به رعایای خود (عیال مربوطه و اولاد که تحت فرماندهی اویند) نگاه چپ نمی کند البته می خواستم یک نگاه چپ بیندازم ولی از فردا روز واهمه داشتم که چون ساعت از 12 نیمه شب بگذرد و روز "پدر" تمام شود تمام این بافته ها پشم خواهد شد و364 روز دیگر باید تقاص آن نگاه چپ را که در روز پدر برای تمرین مردسالاری انداخته ام پس بدهم این قصه سر دراز دارد ... ساعت از نیمه شب گذشته است وآن مصونیت ازبین رفته وهنوز مزه آن یک ذره  "آزادی" زیر دندان مانده انگار که خواب می بینم چه زود رفت

شربتی از لب لعلش نچشیدیم وبرفت -  روی مه پیکراوسیرندیدیم وبرفت-  گویی از صحبت ما نیک به تنگ آمده بود-   بار بر بست و به گردش نرسیدیم و برفت -  بس که ما فاتحه و حرز یمانی خواندیم-  وز پی اش سوره ی اخلاص دمیدیم و برفت - عشوه دادند که بر ما گذری خواهی کرد - دیدی آخر که چنین عشوه خریدیدم و برفت - همچو حافظ همه شب ناله و زاری کردیم - کای دریغا به وداعش نرسیدیم و برفت

35-اگر شخصی مثل عمو درمحل مشهور است که "قاطی" است برای تنظیم سند فروش ملکی به دفترخانه مراجعه نمود و ظاهرا حرف های معقولی می زند چه باید کرد (شما مطمئن هستید اگر مجنون نباشد سفیه خواهد بود)چه می کنید؟

36-آیا شخص حقوقی می تواند قیم شود و در این صورت چه کسی اعمال حقوقی مولی علیه را انجام خواهد داد؟ 37- آیا ولی خاص وقیم می توانند برای مولی علیه زن بگیریند ویا زوجه وی را طلاق دهند؟ 38-چه معاملاتی نیاز به کسب مجوز از دادستانی دارد؟ (بیع وصلح معوض ،محاباتی، هبه اجاره رهن شراکت ضمانت تنظیم قراردادهای مالی و... ) 39- ایجابا؟ 40-قبولا؟

 41- آیا تفویض اختیار و وکالت به وکلای دادگستری برای طرح شکایت یا تقدیم دادخواست حقوقی یا امور مربوط به دیوان عدالت اداری و مشابه آن ازطرف قیم نیاز به کسب مجوز از دادستانی ندارد؟ 42-حتی در مواردی که تمام موارد مندرج در ماده 35 ق .آ.د.م ازجمله اختیار اقرار در ماهیت دعوی و مصالحه به وکیل داده شده است که ممکنست به ضرر موکل تمام شود؟

 43-اگر ولی خاص یا قیم خود محجور گردند وبعد از مدتی رفع حجر از آنان شود آیا ولایت وقیمومت آنها اعاده می شود؟ 44-وصایت چیست؟ 45-آیا وصایت مطلق باطل است؟ 46- وصایت براموال چیست؟ 47- وصایت بر اشخاص چیست؟ 48- اگر وصایت بر نگهداری و تربیت فرزندان باشد اول آیا وصی می تواند نسبت به انجام معاملات اقدام کند ودوم آیا معاملات واعمال حقوقی وی مثلا برداشت از حساب وپرداخت هزینه تحصیلی صغار نیاز به کسب مجوز ار دادستانی دارد؟ 49-اگر وصایت برای اداره اموال صغار باشد و محدود به امر مشخصی باشد آیا نیاز به اجازه دادستانی است؟ 50- اگر وصیت بر اداره اموال صغار بطور مطلق داده شده باشد آیا باطل است یا با رعایت صرفه وصلاح صغار میتواند اقدام کند و آیا اینجا نیز اجازه دادستانی لازم نیست؟

 51- آیا موصی می تواند ناظری برای نظارت بر اعمال وصی تعیین نماید؟ 52-اگر تعیین کرد این نظارت اطلاعی است یا استصوابی؟ 53- ناظر چه دخالتی خواهد داشت آیا در موقع تنظیم اسناد توسط وصی باید او هم حاضر و ذیل سند را امضا کند؟

54-امین ضم ولی قهری چیست و در چه شرایطی تعیین می شود؟ 55- اگر در غیاب ولی قهری ضم امین شود اختیارا امین در اینجا وسیع است یا محدود است یعنی می تواند بجای ولی قهری با همان اختیارات معامله کند؟ 56- اگر ولی قهری ناتوان وعاجز باشد و ضم امین گردد اینجا اختیارات او چگونه است آیا حالت نظارت دارد وبه نوعی معاون ولی قهری است واختیارات ونظارت او در تنظیم اسناد چگونه می باشد؟ 57- آیا وصی می تواند برای انجام امور محوله به وی وکیل بگیرد؟ (متن وکالت نامه وصدر آن را چگونه باید نوشت موکل آقای ... که وصی ...) 58 - اختیارات ولی خاص وقیم برای اعلام رضایت خروج از کشور چگونه است؟

 59-جهت غایب مفقوالاثر امین اموال منصوب می گردد آیا او می تواند نسبت به اموال غایب معامله کند؟ 60- حدود اختیارات وی چگونه است آیا معاملات وی نیاز به کسب مجوز از دادستانی دارد یا خیر؟

61- آیا ولایت پدر وجد پدری در عرض هم هستند؟ 62-آیا ولایت پدر که عرفا غلبه دارد مقدم نیست؟ 63-اگر اختلاف داشته باشند کدام مقدمند مثلا پدر وجد پدری هردو همزمان به دفترخانه مراجعه ویکی تقاضای انجام معامله وتنظیم سندی رابرای صغیر می نماید ودیگری با آن مخالفت می کند در اینجا چه باید کرد؟

 64- آیا در ازدواج دوشیزه ای که برای او وصی نصب شده است اذن وصی لازم است؟ 65-حتی اگر وصایت برای اداره اموال صغار بوده؟ دیگر چیزی یادم نمی آید

 

/ 23 نظر / 502 بازدید
نمایش نظرات قبلی
م -الف دفتریارازآذربایجان

سلام عمو با کمال معذرت مثل اینکه یک ذره قاطی کرده اید این دفعه ایمان اوردم اونی که زنگ زده بود من بودم یادتون هست که من کی هستم اگر یادتون نیست باز 15صفحه آ4بنویسم وخود را معرفی کنم بله من زنگ زده بودم 4سردفتر وبنده جلسه ای داشتیم گفتگوی دوستانه پیش آنها زنگ زدم وخیلی کلاس گذاشتم وقرار شد که 10دقیقه بعد زنگ بزنید حالا هرروز زنگ می زنند که 10دقیقه تمام نشده

م -الف دفتریارازآذربایجان

خلاصه عمو تا دلت بخواهد پشت سرم جوک ولطیفه می گویند عمو واین حرفعا سرکاری است شماره خونه عمه اش را گرفته بود کی برای اون تره خرد می کنه ولی عمو بازم دوست داریم وبقول آقای نوبخت هرکار می خواهی بکن ولی حرف رفتن نزن که دلم می گیره اون وقت کی ما رو سرکار می ذاره

امیر

خواهشمند است از مطلب اخیر وبلاگ بنده با عنوان × همکاران ارجمند توجه فرمایند × بازدید فرمائید .

سردفتر امیدوار

باسلام برعموی خوب ما. عموجان باتوجه به اینکه دوستان همه محب جنابعالی هستند و دوری از شمارا به هیچ وجه تحمل نتوانند کرد اگر ازاین شغل رفتید حتما وبلاگ را تعطیل نکنید وگرنه همه دوستان "حضورا" خدمت خواهند رسید! . راستی امروز یه تفال به دیوان حافظ زدم بنام شما و این شعر آمد: روز وصل دوستداران یاد باد ...[گل]

امینی

سلام عمو جان . در مورد این سوالات در موقع مقتضی کتاب معرفی می کنم هم سرگرم کننده است هم نظر قطعی و مطمئن . ولی در مورد آن جنون دلم میخواست خودم جواب بدم . ترسم از این است این دوتا سند رو هم از دست بدم مادر بچه ها خانه راهم نده . سازمان هم که راه نمیده . دفاتر هم که صل علی ... .

امیر

هدف وبلاگ نویسی و کامنت گذاری نیست . .... وگر به دست صیاد بودی همه شاه باز گرفتی . اما این سعادت از روزن تقدیر می تابد ... بر سر آنم که گر زدست برآید / دست به کاری زنم که غصه سرآید خلوت دل نیست جای صحبت اضداد / دیو چو بیرون رود فرشته درآید www.asnaderasmy.blogfa.com

م -الف دفتریارازآذربایجان

سلام عمو درخصوص کارت ملی رای وحدت رویه جدیدی صادر شده است ؟

مختاری

سلام بر عموي گل واستادمحترم قاط بودن كه محجوريت ندارد [گل][لبخند]

محقق

اذیت شدی عمو جون ! جواب سوالات کو؟