پرسشهائی درخصوص صورتجلسه جدید بازرسی!

 

فصل اول -کلیات

1- در مورد بند 11 آیا داشتن چند سهم از یک شرکت تجاری مغایر شغل سردفتری است؟

2- در مورد بند14 "سردفتر حق تنظیم سند دارد/ندارد؟" نظر خود رابنویسید

3- در مورد بند35- تعداد اوراق بهادار تحویلی ... تعداد هر نوع تعداد مصرف شده تعداد باقیمانده وتعداد باطل شده واز همه مهمتر اینکه در صورتمجلس بایستی شماره اوراق تحویلی و شماره مصرف شده وشماره باطل شده را قید نمود!!!

و پائین آن نوشته "اوراق تحویلی با اسناد تنظیمی بررسی گردید ودر شماره ثبت ها واوراق مصرفی مغایرتی مشاهده شد/نشد.!!!

آیا واقعا این دو قسمت قابل اجراست شما چه می کنید؟

فصل دوم -امورمالی دفترخانه

4- درمورد بند ب - حق التحریر گواهی امضا وسایر امور متفرقه با حق التحریر اسناد جمع شده و ده درصد آن یکجا به کانون واریز می شود بنظر می رسد که نویسنده این بند تصور دیگری از نحوه ی پرداخت داشته است (همان روش قدیم که از هر گواهی کانون مبلغی سهم می برد)

5- در مورد بند ج- بقایای ثبتی بله و نیم عشر اجرائی هم بله (درصورتی که سردفتر نسبت به سندی که اجرائیه صادر شده بدون استعلام از ثبت فک رهن نماید و بدهی نیمعشر داشته باشد سردفتر بدهکار می شود!) -راستی چرا نمی گویند 5 درصد-

ولی آیا اخذ هزینه ی تفکیک هم از وظایف سردفتر است که در این بند در مورد وصول یا عدم وصول آن پرسش شده است!!!!!!؟

6- در مورد بند ه - قسمت 1- پس از تطبیق بهای مندرج در اسناد تنظیمی ...

یک اشکال وجود دارد وآن این است که بسیاری از دفاتر -منجمله خود بنده- بخاطر رعایت حقوق اصحاب سند واینکه سند دقیقا با خواسته طرفین منطبق باشد در اسناد قطعی غیر منقول بهای واقعی را درج می نمائیم ولی اینجاست که حق الثبت براساس ارزش منطقه ای وصول می شود والبته حق التحریر هم ناعادلانه به همان ماخذ ارزش منطقه ای وصول می گردد و همه می دانند که "ارزش منطقه ای" دارائی "بها" نیست پس جواب این بند را چگونه می دهید؟

درمورد قسمت 2- اگر چه در ته سوش قبض رسید حق التحریر جائی برای اخذ رسید پیش بینی نشده است ولی ذیل همان ته سوش امضا گرفته می شود ولی تکلیفی برای رسید قبض دستگاه کارتخوان نمی بینم آیا شما رسید آن قبض آ4 را هم می گیرید؟؟

یک پرسش متفرقه در مورد قسمت6- عموجان میرزا بنویس عزیز شما که زیاد تو بحر این جزئیات میروید بفرمائید آیا موقع محاسبه ی درآمد دفترخانه برای مالیات سالانه این ده درصد را جزو کسورات کسر می کنند یانه؟ اگر کسر نمی کنند پس سردفتر فلک زده این ده درصد را برای بیمه وبازنشستگی خود و البته دفتریار عزیز که بنده خاک کف پای اویم می پردازد و صد البته مالیات آن را هم به دارائی ! آیا اینطور است؟؟؟؟؟

واما درمورد بند و- نظرتان در مورد سقف درآمد دفترخانه چیست؟ (نخندید)

درمورد بندح- مگر هم اکنون که حق التحریر وحق الثبت را با پوز می پردازیم بجز شماره ی شناسه مندرج در یک فقره فیش آ4 صادره چیز دیگری هم داریم؟؟؟؟؟ شماره فیش حق الثبت وحق التحریر در اینجا چه معنی می دهد؟ نظر شما چیست؟

درمورد بند ط - برخی بازرسین اسنادی را که ثبت دفتر شده ولی به امضای متعاملین نرسیده اسناد ناقص می دانند نظر شما چیست؟

فصل سوم امور فنی دفترخانه

درمورد بند 6- بنظر شما چون در آخر اسناد تنظیمی قبل از تاریخ سند  مبلغ حق الثبت وحق التحریر وبهای اوراق ومالیات برارزش افزوده وجمع آنها وشماره شناسه پرداخت الکترونیکی آنها و شماره قبض رسید حق التحریر یکجا قید می شود و در نتیجه این موارد در ثبت سند هم به همان نحو قید می گردند آیا لازم است مجددا ذیل ثبت سند طبق آنچه درصدر سند (درکنار بسمه تعالی با احراز هویت ...) نوشته شده درثبت سند نوشته شود؟

درمورد بند12- آیا با تصویب قانون تسهیل تنظیم اسناد که ثبت را موظف نموده مراتب بازداشت یا عدم بازداشت ملک را به دفترخانه اعلام نماید باز هم تکلیفی برای دفترخانه متصور است؟

درمورد بند 13- چون دفترخانه می تواند هر ملکی را در هر محلی که باشد انتقال دهد درمورد اسناد المثنای صادره دیگر شهرستانها چه باید کرد؟

درمورد بند16- بازهم جوهر ثابت ... ؟؟؟ ای کاش این مسئله یک بار برای همیشه حل می شد

درمورد بند 17-با توجه به اینکه از دستگاه پوز فقط یک فیش صادر می شود این بند مجموعه بخشنامه های ثبتی عملا منسوخ شده است و(کلیه قبوض مربوط به حق الثبت وحق التحریر و... دیگر نداریم!!!) فقط یک شماره است

درمورد بند 18- دربرخی شهرکهای جدید کدپستی اعلام نشده و اصحاب سند بناچار کدی مربوط به محل دیگر را اعلام می کنند!!

درمورد بند 20- اگر کارت سوحت مفقود شده باشد چه می کنید؟

درمورد بند 21- آیا قانونا لازم است شماره کارت پایان خدمت مشمولین نظام وظیفه در متن سند قید گردد؟؟؟

درمورد بند 22- آیا بایستی شماره کلیه قبوض پرداختی عوارض را در سند تنظیمی وارد نمود حتی اگر آن اتومبیل "رولز رویسی" مدل 1365 مثل "لگن" بنده باشد؟؟ وقبوض سالهای قبل مفقود شده باشد چه؟

درمورد بند 23- مگر برای مالیات نقل وانتقال اسناد قطعی منقول هم باید از دارائی گواهی اخذ نمود؟؟

درمورد بند24- تقریبا آخر وقت اداری است بانکها بسته شده است و دستگاه پوز -که قربونش بروم - مثل همیشه ادا در آورده ودرآن ساعت قطع است شخصی سندی دارد ومسافر است ساعت 4 بعد از ظهر پروازدارد برای کویت یا دویت یا گتر ... چه باید کرد ای اقوام شرق؟؟

درمورد بند 26- نظر شما در خصوص مواردی که صورتمجلس تفکیکی (قدیمی) به دفتر دیگری اعلام شده چیست؟

درمورد بند 27- بنظرم یک بار دیگر کانون باید مسئله این استعلامها را روشن کند چنانچه دیدید -در یکی از پستهای قبلی- مسکن وشهرسازی دوسال وقت برای پاسخ یک نامه لازم دارد!! 

درمورد بند 29- هرچه می دانید بنویسید!!!!

درمورد بند 31- صورتحساب ماهانه بوده که "ماهیانه" نوشته شده تصور کردم سرپیری باید برویم از آب گل آلود ماهی بگیریم بگذریم آیا از شما هم همان روز بعد صورتحساب را می خواهند یا مهلت داده شده را رعایت می کنند؟ وآیا آن را تایید هم می کنند؟

درمورد بند 32- آیا برای تنظیم اسناد افغانی ها چه می کنید؟

درمورد بند34- البته ارباب رجوع روش صحیح زدن اثر انگشت را بلد نیستند ودر دفاتری که کارکنان آن همه مرد یا همه زن هستند چون گرفتن دست نامحرم حرام است خود مشکلی است مخصوصا اگر مثل ننه ی من روی خود را تنگ گرفته بنحوی که از صورتش فقط دماغ او پیداست که باید از همان دماغ احراز هویت کنی و فقط نوک انگشت خود را روی استامپ زده وذیل سند می زند و دستش را هم دست نامحرم نمی دهد چه می کنید؟

دوم اگر شخص بیسوادی می تواند اسم خود را بنویسد وامضا کند یا امضائی مشخص دارد که در تمام طول عمر خود با همان امضا اسناد وچک واوراق اداری را امضا نموده اینک قصد تنظیم سندی دارد البته که حداقل یک نفر بعنوان معتمد سند را خوانده وگواهی می کند و... آیا در اینجا آن شخص می تواند همان امضای همیشگی خود را ذیل سند وثبت بزند یا بایستی اثر انگشت گرفت؟؟

درمورد بند 36- اگر در شهر شما مترجم رسمی نبود چه می کنید؟

در مورد بند37- هرچه می دانید بنویسد؟؟

در مورد بند 38- شماره چاپی را همراه مخلفات آن سری وسال و اعداد دیگر بزنید که ایراد می گیرند.

در مورد بند 40- گواهی امضا را قبل از اینکه مشتری کپی بزند امضا کنید!

در مورد بند 42- نفهمیدم احکام دیگر چیست اگر کسی نمونه ای از این احکام دارد بنویسد ببینیم چیست؟ راستی مگر کارکنان دفترخانه کارمند دولتند که حکم برای آنها صادر شود؟

چند روز بعد از شروع کار دفترخانه نامه ای از ثبت آمد که احکام کارکنان را صادر کن - چون یکی از بستگان رئیس وقت ثبت در دفترخانه به زور تپانده شده بود- من هم نوشتم نمونه ی حکم را بفرستید تا حالا که 23 سال است آن نامه بی پاسخ مانده است

در مورد بند 43- در مورد این قسمت فقط ثبت مدعی نبود که این هم شد!

در مورد بند 44- اگر چه رعایت می شود ولی آیا واقعا هر اداره ای تکلیفی برای سردفتر تعیین کرد سازمان ثبت باید آن را بخشنامه کند واین قید نشانی ملک چه دردی را دوا می کند؟  و دوم اینکه اگر ارباب رجوع نشانی ملک را اشتباه گفتند آیا این وکالت از حیز انتفاع نمی افتد ؟ زیرا مثلا خانه ای که پلاک آن را در وکالت فروش زده ایم در خیابان سوم کوچه پنجم بوده ولی در وکالت نشانی آن خیابان هفتم کوچه یازدهم زده شده است اگر اختلاف پیدا شده مسئولیت با کیست؟ سردفتر دیوار کوتاه؟

پس آیا بهتر نیست بنویسم باظهار موکل نشانی ملک مورد وکالت فلان است؟

در مورد اینگونه بخشنامه های تکلیفی دیگر سازمانها که سازمان ثبت آنها را بخشنامه می کند برای نمونه بعضاسردفترانی که برای نگرفتن عدم خلافی خودروها یا استفاده از عدم خلافی که مهلت آن منقضی شده بود کله پا شدند وجریمه انتظامی دادند وپرونده دار شدند وبعد دیدیم که دیوان عدالت اداری آن را خلاف قانون دانسته لغو کرد ولی آیا آن سرفتران اعاده حیثیت شدند؟ وجبران خسارت گردید؟

درمورد بند 46- این بند تا کنون رعایت شده است زیرا عمو یک دست کت و با دو عدد شلوار دارد که از23 سال پیش آنها را داشته وشلوار ها که همراه دیگر لباسها شسته می شود ولی هر سال همین موقع کت را به خشک شوئی می دهم مرد صاحب مغازه می گوید بازم آوردیش! هر سال می گویم چیزش نیست امسال دیگه بشورش و اتوش بزن سال دیگه یک نو می خرم البته آن کت رافقط زمستون می پوشم وتابستون فقط پیراهن آستین بلند ! در مورد تنبان و بندش هم که عرض شد والبته در دفترخانه پوشیده نمی شود!! دو تا تنبان نو آکبند دارم

مثل اینکه قاطی کردم ساعت چیه؟ 20/4 دقیقه!

/ 16 نظر / 196 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سردفتر امیدوار

باسلام برعموی عزیز. بعداز "خانه نشینی چندین روزه وقهر"! جنابعالی انتظار(هرچند نابجای ) من این بود که از موضوعات استرس زا ! سخنی بمیان نیاید و فعلا دلتنگی مان برطرف شود . البته خوشبختانه ماکه فعلا ازبازرسی جان سالم بدر بردیم و تابازرسی بعدی که احتمالا دور نخواهد بود خداکریم است و بعلت محدودیت اسناد کار مشکلی نخواهیم داشت ولی همکارانی که خیلی وقته بازرسی نشدند بااینجور صورتجلسات زیاد معطل خواهندشد.

امینی

سلام و عرض ادب . رسیدن به خیر عموی عزیز . جاتون کاملا خالی بود در این ایام طولانی . حالا که اومدین چرا با این همه سوال از بازرسی ؟ سوغات بهتر نداشتین ؟

نوبخت

نخیر این عمو عموی اولی نیست ، سه روزه بیخبر گذاشته رفته ، خیره ان شاءالله

سردفتر امیدوار

سلام برعموی عزیز. کجاتشریف دارید ؟ کلبه رامزین به قدوم شریف نمیفرمائید؟

سردفتر امیدوار

باسلام . درپاسخ به ندای جنابعالی درخصوص اظهار نظر درمورد صورتجلسه بازرسی باتوجه به اینکه فعلا رویت نشده نمیشود اظهار نظر کرد ولی باتوجه به سوالات حضرتعالی بحمداله اکثر موضوعات صورتجلسه در موردمن که اسناد محدودی دارم وضمنا یک سری اسناد خاصی راهم برخودم تحریم کرده ام موضوعیت ندارد و خدارابابت این شکر گزارم - خدا گر ببنددزحکمت دری زرحمت گشاید دردیگری ! جدا وقتی می بینم ازمالیات مشاغل معاف هستم و مالیات ارزش افزوده چندانی نمیپردازم و بازرسی هایم زیاد طول نمی کشد و زود تمام میشود! و در دفتر توفیق صله ارحام تلفنی ! بسیار دست می دهد و احوال بستگان برمن پوشیده نمی ماند و با مشورت های ناقص (ومجانی ام !) گره از کار بعضی ها باز می کنم بسیار خوشحالم و مقداری از خستگی های سردفتری از تنم ریخته می شود و تحمل نداشته ها برایم آسانتر میشود .

سیدباقری 68مرند

سلام وقت بخیر این صورتجلسه بازرسی را بطور کامل جخت رویت دیگرا دوستان در وبتان محبت بفرمایید البته بنده صورتجلسه خام در اختیار دارم امان اسکنر بنده ایراد دارد زحمتش با جنابعالی متشکر

35قم

اي عمو جان تو همه انديشه اي مابقي تو استخوان و ريشه اي عمو جان خوش بحال خودم تا حالا دستورالعمل صورتجلسات جديد بازرسي را نديده ام و از اين باب كه تسامحا به روش سابق برخي موارد را رعايت نمي كنم وجدان درد نگرفته ام ولي انگار مجبورم برو و دستولاعمل جديد را بخوانم و در رويه سابقم تجديد نظر نمايم!!

سردفتر امیدوار

باسلام برعموی عزیز. عموجان برای سند اجاره ای که سرقفلی آن متعلق به مستاجر بود استعلام نکرده بودم . جالب اینکه خود مالک که درسال 88دنبال مفاصاحساب رفته بود علی الحساب محاسبه کردند و حوابش را داده بودند ولی حالاکه من مفاصاحساب میخواهم و ازآنها استعلام شده که پاسخ دهند چه مقدار حفوف دولت دراثر عدم استعلام تضییع !! شده آنها هم از سر دلسوزی ووظیفه شناسی بطور قطعی حساب می کنند که ریالی بدهی نماند و مقدار یکماه بدون استعلام من چند برابر 10ماه خود مالک شده !! . به آنها میگم خب اگر هم همون موقع استعلام میکردم حداکثر همان مبلغ قبلی پرداخت میشد نه بیشتر که جوابهای چپ اند ر قیچی وغیر منطقی میشنوم . شما اکثرا شبها ونیمه شب ها بیدارهستید بخشی هم به دعا برای خلاصی ما اختصاص دهید. ضمنا وقتی مالیات ارزش افزوده پرداخت شده را اینترنتی تائید می کنم بشدت احساس حقارت و تحقیر وتوهین بخودم میکنم .

موسوی گرمستانی

سلام بر شما من که صفحه اولو خوندم حوصلم نشد بقیشو بخونم شما لطف کردید جای هممون خوندید ، قرار شد باتفاق دوستان وهمکاران یه جائی مثل کلبه تون بشینیم و راجع بهش بحث کنیم حالا ببینیم چه میشود

طالب نادری سردفتر 386ساری

سلام عمو جان چایت براهه از بس که چای سماور برقی خوردیم دلم لک زده برای چای آتشی راستی عمو توی کلبه خودت چای آتشی داری حضور سرورخودم عرض کنم در بند 20اگر کارت سوخت مفقود شده باشد مراتب حسب الاقرار قید می شود ودر بند 21 با قانون جدید دیگر نیازی به درج سریال کارت پایان خدمت ندارد وبند 32استعلام از امور اتباع خارجی وتنظیم سند انجام می پذیرد راستی حلول ماه شعبان بر تمامی همکاران علی الخصوص شما عموجان مبارک باشه به امید دیدار