دفاتر اسناد رسمی مکلفند...

نتیجه ی یک جستجوی ساده ...

در راستای سیاست قضازدایی طی بخشنامه‌ای از سوی رئیس سازمان ثبت تاکید شد که دفاتر اسناد رسمی مکلفند به هرگونه درخواست برابر با اصل کردن ...

در مواردی که نسبت به سند ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت یا اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمیمکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سنددر مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﻨﺪ ﻣﺮﺑــﻮط ﺑـﻪ. اﻧﻮاع ﺧﻮدرو رﺳﯿﺪ و ﯾﺎ ﮔﻮاﻫﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﻋﻮارض ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (و) اﯾــﻦ. ﻣﺎده و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻨﺪ (ح) اﯾﻦ ﻣﺎده را از. ﻓﺮوﺷﻨﺪه اﺧﺬ ﻧﻤﻮده و ﺿﻤﻦ ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هر گونه معامله نسبت به زمین‌های موضوع قانون، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و بر اساس نظر آن وزارتخانه و رعایت ...

... اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول مطالبات بانک طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف ‌مربوط ارسال دارند. تبصره ـ ادارات ثبت مکلفند رونوشت ...

... بر ارزش افزوده مصوب 1387 اشعار می دارد دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در موردساختمانها گواهی‌پایان ساختمان و در مورد ساختمانهای ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که ...

کلیه مراجع قضایی و دوایر اجرایی ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجرائیه و وصول ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت مصدق وقف‌نامه‌ها و اسناد راجع به وقف را ظرف 10 روز پس از ثبت به‌اداره اوقاف مربوطه ارسال دارند. ‌تبصره - ادارات ثبت مکلفند رونوشت ...

طبق تبصره ذیل ماده 74 قانون شهرداریها، دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً مفاصاحساب نسبت به عوارض ملک مورد معامله ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از صدور اجرائیه مراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پس سفارشی باو اطلاع دهنده و برگ اجرائیه را به ضمیمه قبض پست  سفارشی جهت ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و مقررات. باید رعایت شود نکات زیر را در اجاره‌نامه تصریح بنمایند: 1 - شغل موجر و مستأجر و ...

قابل ذکر است که دارنده سند مالکیت مقدم قبل از تعیین تکلیف نهایی در دادگاه حق انجام معامله را دارد , ولی دفاتر اسناد رسمی مکلفند در متن سند تنظیمی قید نمایند که ...

رونوشت با اصل سند شده باشد دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی اصل سند را لاک و مهر شده موقتا به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند و هرگاه مراجع ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام تنظیم هرگونه سند در مورد وسایل نقلیه موتوری زمینی موضوع این قانون، مشخصات بیمه‌نامه شخص ثالث آنها را در اسناد تنظیمی درج نمایند.

... صادر و به واحد ثبتی ارسال می گردد ، بنابراین دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از تنظیم سند و امضای متعاملین حداکثر ظرف 5 روز مبادرت به تائید نهایی سند نمایند .

تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند بیع قطعی، صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات، رسید و یا گواهی ...

... ماخذ محاسبه مالیات و عوارض ارزش افزوده قرار گرفته و دفاتر اسناد رسمی مکلفند، مالیات و عوارض ارزش افزوده را از ماخذ مذکور از خریداران خدمات دریافت و ...

بند 142- دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از هر نوع انتقال و واگذاری نسبت به سهم الشرکه شرکتهای نسبی و تضامنی و با مسئولیت محدود و مختلط سهامی و غیرسهامی ...

ماده 2 - با توجه به بند یک ماده واحده مصوب 28/2/1373 مجلس شورای اسلامی سردفتران دفاتر اسناد رسمی مکلفند ده درصد از حق التحریر دریافتی هر ماه را به ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع تنظیم سند از سازمان راجع به بدهی واگذار کننده استعلام نمایند در صورتی که سازمان ظرف 15روز از تاریخ ورود برگ استعلام به دفتر ...

تبصره 1 – دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم هر نوع سند (قطعی ، شرطی، اجاره ای ، رهنی ، صلح ، وکالتی و غیره ) مربوط به انواع خودرو ، رسید و یا گواهی پرداخت ...

بند - 11 - ( منسوخ ) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام هرگونه معامله نسبت به زمین های موضوع قانون ، مراتب را از وزارت مسکن و شهرسازی استعلام و براساس نظر آن ...

- دفاتر اسناد رسمی مکلفند از تاریخ 10/6/93 برای تنظیم اسناد مربوط به اراضی و املاک، پاسخ استعلام دریافتی از واحد ثبتی را دقیقاً بررسی و در صورت احراز انطباق ...

دﻓﺎﺗﺮ اﺳﻨﺎد رﺳـﻤﻲ ﻣﻜﻠﻔﻨـﺪ ﺑﻼﻓـﺎﺻﻠﻪ ﭘـﺲ از ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺳـﻨﺪ اﻧﺘﻘـﺎل. دﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎی. ﺣﻔﺎری، ﻣﺮاﺗﺐ را ﺑﻪ وزارت ﻧﻴﺮو ﻛﺘﺒﺎً. اﻃﻼع دﻫﻨﺪ. *. ﻣﺎده. 22. ـ. ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﺮواﻧﻪ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﺣﻔﺎری ﻣﻜﻠ ﻔﻨﺪ. دﺳﺘﮕﺎه.....

... ب مصوبه اخیر صورت گرفته این است که متن ذیل جایگزین بند 4 تصویب‌نامه پیشین شده است: "دفاتر اسناد رسمی مکلفند در زمان ثبت معاملات راجع ...

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﻓﺎﺗﺮ ﺍﺳﻨﺎﺩ ﺭﺳﻤﯽ ﻣﮑﻠﻔﻨﺪ ﺍﺯ ﮐﻠﻴﻪ ﺍﺳﻨﺎﺩی ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ. ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﻴﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﻧﺴﺨﻪﺍی ﭼﺎﭘﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﻀﺎی ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺫیﺭﺑﻂ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻥ ﺗﻬﻴﻪ ﻭ ﺑﺎﯾﮕﺎﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺒﺼﺮﻩ. ـ٢.

مطابق ماده 8 آیین نامه اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/87 ریاست قوه قضائیه، دفاتر اسناد رسمی مکلفند در موقع صدور ...

ثبت اسناد مربوط به کلیه انتقالات و معاملات ناوگان تابع مقررات مربوط به ثبت اسناد رسمی است. ماده. :11. دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت هرگونه سند موضوع ماد.

چنانچه در مواردی نسبت به سند مزبور ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح ...

36-در مورد سوال دفترخانه 4 کاشمر بدین شرح (در تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها قید گردیده دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله از شهرداری کتباً ...

... دفاتر اسناد رسمی واحد وابسته به قوه قضاییه هستند و سازمان و وظایف دفاتر تابع قوانین و نظامات راجع به آن است و مطابق ماده 29 قانون مذکور، دفاتر اسناد رسمی مکلفند ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال ...

ج - دفاتر اسناد رسمی مکلفند هنگام نقل و انتقال عین املاک، مفاصا حساب مالیاتی و بدهی موضوع ماده (37) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 را از انتقال ...

تبصره پیشنهادی: دفاتر اسناد رسمی مکلفند حق‌التحریر معاملات قطعی غیرمنقول را حسب بند (ع) ماده یک قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد، به صندوق ثبت تحویل نمایند. یادآوری 4: انتقال قهری حق ...

ماده1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و ... ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند، هنگام تنظیم سند نقل و انتقال عین ...

... در تسهیلات لازم فراهم باشد و دفاتر اسناد رسمی مکلفند پس از اعلام شماره حساب بانکی به وسیله بستانکار مراتب را فوراً به وسیله اخطاریه به بدهکار ابلاغ نمایند.

... و سردفتران براساس بخشنامه شماره 2986/420-9/4/70 هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور) اسناد مورد تملک دولت یا شهرداریها سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند در ...

... امضاء نیازی به ابلاغ جداگانه نداشته و سران دفاتر اسناد رسمی مکلفند با اشتغال به شغل سر دفتری نسبت به تصدیق صحت امضاء مراجعین در حدود مقررات اقدام نمیاند.

درآمد املاک ،مالیات بر درآمد اتفاقی) این قانون به موجب اسناد رسمی صورت می‏گیرد، صاحبان دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از ثبت و یا اقاله یا فسخ سند معامله، مراتب را ...

در ماده پنج قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1362، قانونگذار در هفت بند مواردی را ذکر کرده است که دفاتر اسناد رسمی مکلفند علاوه بر نکاتی که به موجب قوانین و ...

بند 48- (اصلاحی) دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند اجاره مربوط به محل کسب مشمول مقررات قانون نظام صنفی یا در مواردی که انتقال حق کسب و پیشه توام با ...

بند 100 - سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی مکلفند همه ماهه صورتحساب درآمد ... شهر می رسد دفاتر اسناد رسمی مکلفند طبق تبصره اصلاحی ماده 74 قانون شهرداریها ...

... تنظیم خودکار خلاصه معاملات اراضی و املاک و ارسال بر خط آن را به واحدهای ثبتی پیدا نموده است ؛ لذا واحد های ثبتی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند.

ماده 12 آئین نامه اجرائی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی : دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند نقل و انتقال ماشین‌های چاپ، ...

به شرح زیر اظهار نظر گردید: دفاتر اسنادرسمی در خصوص انتقال اراضی خارج از محدوده موضوع بند (ب) ماده (1) قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مکلفند از اداره ...

ماده1ـ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از تنظیم سند رسمی انتقال عین اراضی و املاک اعم از قطعی، شرطی، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصیت، مطابقت مشخصات ملک و مالک ...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند...

دفاتر اسناد رسمی مکلفند...

 

/ 2 نظر / 175 بازدید
نیلوفر

زندگی کنید برای رویاهایی که منتظر حقیقی شدن به دست شما هستند. کافی است لحظات گذشته را رها کرده و برای ثانیه های آینده زندگی کنید. چون رویاهایتان آنجاست و شما فقط و فقط یکبار فرصت زندگی کردن دارید .

حسنک

با سلام فکر کنم میخواستند این ضرب المثل مصداق پیدا کند گاو نر میخواهد ومردکهن!!!!!