ماده 147 و افراز و تغییر ماخذ سهام!

سه پرسش ساده دارم:

مزرعه ای است به ماخذ 406 سهم ، با تعداد خرده مالک ،  یکی از آنها که مالک یک سهم بوده سهم خودرا افراز نموده وسند مالکیت ششدانگ بمساحت یک هکتار گرفته است حالا مالکی دیگر که سه سهم دارد می خواهد کل مالکی خود را به شخص سومی انتقال دهد ماخذ کل را چه می نویسید"موازی سه سهم از 406 سهم سهام ششدانگ!! یا  موازی سه سهم از405 سهم سهام ششدانگ" ؟

درقطعه زمینی a دو ونیم دانگ b و c وd هر کدام یک دانگ و e  نیم دانگ مالکیت داشته اند  از مالکی  a یک دانگ  بصورت یک باب خانه و مالکی b و c   هم بصورت دو باب خانه دیگر در آمده وازطریق ماده 147 سند ششدانگ گرفته اند حالا شخص e می خواهد کل مالکی خود را به شخص a منتقل کند اداره ثبت ضمن توضیحات مذکور اضافه نموده است که تعیین حدود باقیمانده بعمل آمده وباقیمانده بمساحت 900 مترمربع می باشد مقدار مورد معامله چقدر می باشد؟ موازی نیم دانگ از ششدانگ !!  یا موازی یک دانگ از ششدانگ ؟

شخص a و b و c  بترتیب دو دانگ و یک دانگ ونیم دانگ جمعا سه ونیم دانگ از ملکی را تقاضای ثبت نموده اند و مابقی مجهول است  این سه نفر سهام خود را در با افراز بصورت ششدانگ جدا کرده اند وملک درجریان ثبت است وسند مالکیت صادر نشده است اینک شخص b  که قبلا یک دانگ داشته می خواهد کل مالکی خود را به دیگری بفروشد میزان سهم وی در قطعه مفروز شده فعلی چقدر است؟ یک دانگ از ششدانگ یا یک دانگ وپنج،هفتم دانگ از ششدانگ؟

چنانچه اداره ثبت حاضر نباشد در پرسش اول ماخذ سهام را معین کند ودر پرسش دوم سهم هریک از مالکین را در باقیمانده ملک تعیین نماید ودر پرسش سوم نیز سهم هریک را در قطعه افراز شده متناسب با مالکیت اولیه معین ننماید آیا سردفتر می تواند بترتیب پرسشها ماخذ را 405 سهم و  یک دانگ از ششدانگ و یک دانگ وپنج ،هفتم دانگ از ششدانگ منظور نماید؟

/ 5 نظر / 57 بازدید
م -الف دفتریارازآذربایجان

باسلام واحترام تا اساتیدبیایند ونظربدهند ما درس پس می دهیم بنظر سوال اول سه سهم از406سهم شدانگ وسوال دوم نیم دانگ صحیح باشد درولایات ما بجای کلمه موازی از کلمه "برابر"استفاده می کنندآرزوی سلامتی دارم سایه مستدام

میرزا احمد

سلام بر دوست عزیز خودم در مورد سئوال یک میزان سه سهم از 405سهم درست است سئوال دوم یکدانگ از ششدانگ برابر با 150متر مربع صحیح است و سئوال سوم هیچیک از جوابها صحیح نیست و باید شدانگ را به صورت سهام درآورد و در فرض موجود یا از عبارت نیم سهم از 3.5 سهم سهام ششدانگ و یا یک سهم از هفت سهم سهام ششدانگ استفاده نماییم ودر مورد سئوال اخر هم سر دفتر می تواند سهام را حساب کند

میرزا احمد

سلام پاسخ درمورد فرد cدارنده نیم سهم بوده ودر مورد ذارنده یک دانگ b دو سهم از 7 سهم درست است

مهدی نیک پور

باسلام سوال یک - اگر ثبت اسناد صدور سند ششدانگ را تاذید نماید و یا سند اولیه اصلاح شود سه سهم از 405 صحیح است .2- چون باقی مانده ششدانگ متعلق به الف و د و ی شده باید تبدیل به سهام نمود و از راه تناسب سهام هر یک را مشخص نمود3- چنانچه ملک افراز شده باشد سند ششدانگی صادر میشود دیگه مشاع نسیت تا بحث یک دانگ و یا کمتر و بیشتر مطرح باشد و اگر قبل از افراز بشه . به نسبت یک دانگ از 3/5 دانگ از ششدانگ درسته . موید باشید