کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

وکالت برداشت از حساب برای ضمانت وام
ساعت ٥:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢۸  کلمات کلیدی: اسنادمسئله دار

آیا تنظیم این وکالت نامه بدون اشکال است؟

موکل: ....

وکیل: صندوق کارآفرینی امید

مورد وکالت: دریافت حقوق و مزایا و مستمری و عیدی و پاداش و سایر وجوه و مطالبات موکل از حساب شماره ..... بانک .... شعبه .... یا از حسابهای دیگر موکل درهر یک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های مجاز در کشور به هر مبلغ و هر مدت ولو به دفعات مکرر با حق گشایش حساب، برداشت وجه از حسابهای مفتوحه و احتساب وجوه دریافتی به نفع خود و مسدود نمودن حساب، بابت بدهی های موکل و کلیه بدهی ها (اعم از اصل ، کارمزد ، وجه التزام و نیز هزینه های ناشی از اقدام قانونی و به هز میزانی که وکیل راسا تشخیص دهد)

وام گیرنده خانم/آقای..... که موکل طی قرارداد تسهیلاتی شماره ................  و با اطلاع کامل از کلیه تعهداتی که وام گیرنده بابت دریافت تسهیلات مذکور در قبال وکیل دارد ضمانت ایشان را نزد وکیل نموده است و انجام کلیه تشریفات اداری و بانکی به نحوی که برای دریافت حقوق  و مزایا و سایر وجوه و مطالبات موکل به شرح مرقوم هیچ نیازی به حضور موکل نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم برای انجام امور وکالت با حق توکیل غیر ولو کرارا و مع الواسطه از طرف موکل دارای کلیه اختیارات لازم بوده و نافذ و رسمیت خواهد داشت و اقدام و امضا ایشان در خصوص فوق به منزله اقدام و امضا خود موکل می باشد و در نهایت صحت اعتبارات و مفاد وکالت در نفس وکالت موثر است .ضمنا موکل حق عزل وکیل و ضم وکیل دیگر، نصب امین و یا ناظر را در خصوص انجام مورد وکالت را تا پایان مورد وکالت از خود سلب و ساقط نموده است.


 
تعهدغیرمالی یا اخذ وام ذمه ای با ضمانت رسمی بدون پرداخت حق الثبت!
ساعت ۳:٠٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱۱  کلمات کلیدی: اسنادمسئله دار

عرض سلام خدمت دوست عزیز جناب آقای یاوری همکار پرتلاش و خستگی ناپذیر ، عموجان عرض کردم خدمت می رسم اینک پرسشی دارم که از شما دانشمند مجلس باز می پرسم البته انتظار اظهار نظر از سایر همکاران را نیز دارم

بنظر شما تنظیم این تعهد! خالی از اشکال نیست؟ و چرا؟

اینجانبان ضامنین مذکور براساس مقررات قانون تجارت کلیه دیون و تعهدات متعهد مذکور تسهیلات دریافتی از شعبه ... بانک ملت را به موجب اسناد و مدارک و دفاتر بانک به اضافه کلیه خسارات قانونی متعلقه به عنوان خسارت عدم ایفای تعهد و یا هرگونه هزینه های دیگری را که به آن تعلق بگیرد، به میزانی که بانک اعلام نماید منفردا  و متضامنا با گیرنده تسهیلات (بدهکار) به طور غیرقابل برگشت و با سلب حق هرگونه اعتراضی از خود تعهد و تضمین نمودیم  که اعلام و اظهار بانک نسبت به مبلغ و میزان آن معتبر است و بانک حق دارد بدون رعایت تشریفات قانونی و قضایی اصل طلب و متفرعات آن وهزینه های مطالبه و وصول وجوه فوق الذکر را از بدهکار فوق یا اینجانبان وصول و از حساب شماره .......... عهده بانک ........ شعبه......... و یا هرگونه حساب و وجوه مطالبات  اینجانبان نزد خود و یا سایر بانکها و سایر موسسات مالی و اعتباری برداشت یا مسدود نماید و به عبارت دیگر مسئولیت اینجانبان در پرداخت مطالبات بانک به شرح فوق در برابر بانک تضامنی است همچنین به بانک ....... شعبه ...... وکالت با حق توکیل به غیر می دهیم که از کلیه حساب های اینجانبان نزد خود و سایر بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کلیه مطالبات خود بشرح فوق را به هر میزان و مبلغ و به کرات تا زمان استهلاک کامل بدهی برداشت نماید و ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نمودیم مضافا  به بانک اختیار داده شده که با حق مراجعه به بانک مذکور جهت تقاضا و دریافت کارت الکترونیکی المثنی و رمز کارت الکرونیکی و به دفعات مکرر و دفترچه حساب مربوطه اقدام نموده و از هرگونه وجه دریافتی از اینجانبان بدوا جریمه عدم ایفای تعهدات و هزینه های وصول فوق را برداشت و بقیه را به حساب اصل بدهی منظور نماید و بانک اختیار دارد با مراجعه به ارگان و اداره مربوطه جهت کسر از حقوق توسط ذیحسابی یا حسابداری اقدام نماید. اخذ مبلغ مقرر در این تعهدنامه مانع از اقدام قانونی برای وصول مطالبات بانک نیست و بانک حق دارد و می تواند به موجب همین سند تقاضای صدور اجرائیه ثبتی یا قضایی و توقیف یا انسداد هرگونه حساب و اموال اینجانب را بنماید و صدور اجرائیه به هیچ وجه موجب تبدیل تعهد نبود و حق بانک در خصوص اقدام قانونی  بر روی سایر وثائق محفوظ خواهد بود و هیچ گونه خلل و خدشه ای به اقدامات قانونی بانک وارد نمی شود و در این خصوص حق هرگونه اعتراضی را در هر زمینه ای و تحت هر عنوانی از خود سلب و ساقط نمودیم.

(شماره کامنت ها دیده نمی شود کلیک کنیک و کامنت ها را هم ببینید)


 
اقرار یا استفاده از وثیقه قبلی برای وام جدید
ساعت ۱٠:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/۱٠  کلمات کلیدی: اسنادمسئله دار

با عرض پوزش از تاخیر در بروز رسانی وبلاگ بنا به درخواست همکاران عزیز و آخرین ایشان که خانم عمادالدین از سمنان می باشند بروز شد و با سلامی هم خدمت دوست عزیز آقای ابوالفضل عبدوس از همان دیار قومس پرسش عمو این است که آیا نوشتن این دو کلمه اقرارنامه را بی اشکال می دانید یا خیر؟ و چرا؟

بموجب اقرارنامه حاضر اینجانب ... بعنوان وثیقه گذار تسهیلات به نفع آقای ... در کمال صحت وسلامت عقل و رضایت کامل، اقرار واعتراف می نمایم مادامی که مدت سند رسمی وثیقه شماره ... تنظیمی دفترخانه ... باقی است، مورد وثیقه بابت تضمین کلیه تعهدات مشتری (تسهیلات گیرنده) اعم از سابق و لاحق منجمله تسهیلات شماره ... مورخ ...  (شماره داخلی بانک است) در وثیقه (رهن) بانک ... می باشد و مشتری (تسهیلات گیرنده) حق استفاده مجدد از تسهیلات مالی واعتباری بانک ... را بکرات و دفعات خواهد داشت و مادامی که نامبرده کلیه تعهدات خود را به شرح قراردادهای تنظیمی فیمابین ایفاء ننموده، قرارداد مذکور به قوت واعتبار خود باقیست و بدین وسیله تا ایفای کامل کلیه تعهدات مشتری ، حق هرگونه ادعا واعتراض وطرح دعوی را در هر مورد از خود سلب و اسقاط می نمایم.

(شماره کامنت ها دیده نمی شود کلیک کنیک و کامنت ها را هم ببینید)