کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

وکالت برداشت از حساب برای ضمانت وام
ساعت ٥:٥۱ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/۳/٢۸  کلمات کلیدی: اسنادمسئله دار

آیا تنظیم این وکالت نامه بدون اشکال است؟

موکل: ....

وکیل: صندوق کارآفرینی امید

مورد وکالت: دریافت حقوق و مزایا و مستمری و عیدی و پاداش و سایر وجوه و مطالبات موکل از حساب شماره ..... بانک .... شعبه .... یا از حسابهای دیگر موکل درهر یک از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و صندوق های مجاز در کشور به هر مبلغ و هر مدت ولو به دفعات مکرر با حق گشایش حساب، برداشت وجه از حسابهای مفتوحه و احتساب وجوه دریافتی به نفع خود و مسدود نمودن حساب، بابت بدهی های موکل و کلیه بدهی ها (اعم از اصل ، کارمزد ، وجه التزام و نیز هزینه های ناشی از اقدام قانونی و به هز میزانی که وکیل راسا تشخیص دهد)

وام گیرنده خانم/آقای..... که موکل طی قرارداد تسهیلاتی شماره ................  و با اطلاع کامل از کلیه تعهداتی که وام گیرنده بابت دریافت تسهیلات مذکور در قبال وکیل دارد ضمانت ایشان را نزد وکیل نموده است و انجام کلیه تشریفات اداری و بانکی به نحوی که برای دریافت حقوق  و مزایا و سایر وجوه و مطالبات موکل به شرح مرقوم هیچ نیازی به حضور موکل نباشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم برای انجام امور وکالت با حق توکیل غیر ولو کرارا و مع الواسطه از طرف موکل دارای کلیه اختیارات لازم بوده و نافذ و رسمیت خواهد داشت و اقدام و امضا ایشان در خصوص فوق به منزله اقدام و امضا خود موکل می باشد و در نهایت صحت اعتبارات و مفاد وکالت در نفس وکالت موثر است .ضمنا موکل حق عزل وکیل و ضم وکیل دیگر، نصب امین و یا ناظر را در خصوص انجام مورد وکالت را تا پایان مورد وکالت از خود سلب و ساقط نموده است.