کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

چند پرسش در خصوص شراکت!
ساعت ۱٢:٢۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۸/٢٩  کلمات کلیدی: پرسش های شراکت

شراکت نامه:  دویا چند نفر تصمیم به راه انداختن شغلی به اشتراک دارند واز سردفتر تقاضای تنظیم یک فقره قرارداد شراکت نامه می نمایند چند پرسش در این خصوص مطرح است که در این پست بعرض می رسد البته درخواست تنظیم شراکت نامه بعضا  واقعی است وطرفین حقیقتا شریک بوده ویا قصد شراکت دارند ولی در برخی مواقع متقاضی تنظیم شراکت نامه شریکی ندارد ولی برای کاهش مالیات شغلی بصورت صوری با شخصی که به وی اعتماد دارد ومعمولا از بستگانش می باشد قرارداد شراکت تنظیم می کند ودرمواردی هم دیده شده که شخصی هم برای کاهش مالیات شغلی وهم برای اینکه کارگر موسسه خود را بیمه نکند واز مقررات قانون کار فرار کند اقدام به تنظیم شراکت نامه با کارگرخود می کند

در آخر پرسشها متنی بعنوان شراکت نامه آمده که بنا به درخواست احسان عزیز آورده شد آنرا هم ببیند اگر اشکال دارد تذکر دهید

 واما پرسشها: 


 آیا تنظیم این سند وقرارداد شراکت صحیح است؟ اگر صحیح است بین چند نفر می شود تنظیم کرد؟ بین دو نفر ؟ یا بیشتر از دو نفر هم می توان تنظیم کرد؟  اگر بین بیشتر از دو نفر باشد با مقررات قانون تجارت وتشکیل شرکتهای تجاری اصطکاکی ندارد؟ آیا بین یک نفر شخص حقیقی  ویک نفر شخص حقوقی بطور کلی می توان تنظیم کرد ؟ منظور از "بطور کلی" این است که از اول این دو نفر برای یک کار شریک شوند . آیا اگر شخص حقوقی برای انجام امور دیگری تاسیس شده باشد برای انجام یک کار دیگر می تواند با شخص حقیقی شراکت نامه تنظیم کند؟  آیا بین سه نفر یا بیشتر از اشخاص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دو شخص می توان تنظیم کرد؟ معمولا قراردادهای شراکت را کسبه ومغازه داران می خواهند ولی دیده شده که شخصی می خواهد برای انجام یک پروژه با شرکتی حقوقی قرارداد شراکت فقط جهت انجام همان کار مشخص تنظیم کند آیا صحیح است؟ مدت در قرارداد شراکت چه تاثیری دارد آیا بایستی ذکر شود؟ یا اینکه اگر ذکر نشود خللی به قرارداد وارد نمی کند؟  یا بایستی مدت را ذکر کردمثلا پنج سال؟ اگر مدت را خیلی طولانی مثلا نودونه سال بخواهند چه باید کرد؟ آیا اگر متقاضی بمدت نامحدود بخواهد خلاف نیست ومی توان نوشت ؟ آیا این قرارداد شراکت عقدی لازم است وطرفین در طول مدت نمی توانند آنرا برهم زنند یا جایز است وهر یک هرموقع بخواهد می تواند آن را برهم زند؟ یا اینکه در قرارداد بایستی حق فسخ قرارداد را برای هریک از طرفین یا یکی از آنها منظور نمود؟  طبیعت قرارداد با مدت معین یا مدت نامحدود با هم متفاوت است یا خیر؟ اگر در قرارداد بایستی مدت معین قید شود آیا اگر قرارداد بمدت عمر یکی ازطرفین یا بمدت عمر شخص ثالثی تنظیم شود صحیح است؟ واگر یکی ازطرفین فوت نماید این قرارداد چه می شود آیا ازبین می رود یا نسبت به سهم شخص متوفی با ورثه ی وی ادامه می یابد ؟ اگر شخصیت طرف متوفی در تنظیم قرارداد موثر بوده چه می شود؟ اگر بمدت عمر شخص ثالثی قرارداد تنظیم شود و در این بین یکی ازطرفین فوت نماید یا شخص ثالث فوت نماید چه می شود؟ در تمام صور مذکور چنانچه تنظیم قرارداد با شخص حقوقی متصور وبدون اشکال باشد وضعیت قرارداد در ورشکستگی وانحلال شخص حقوقی شریک چه می شود؟  آیا در قرارداد نیاز است که مبلغ قرارداد وسرمایه اولیه شراکت ذکر شود یاخیر؟ اگر نه آیا این قرارداد یک سند غیر مالی است ؟ وحق الثبت وحق التحریر آن بر چه اساسی است؟ آیا می توان سرمایه اولیه را مبلغی بسیار ناچیز نوشت؟ آیا تنظم قرارداد شراکت برای هر نوع شغلی مجاز است؟  محل کسب ممکن است مالکی باشد یا اجاره ای در حالت مالکیت سه شق مطرح است یا اینکه مالک محل کسب هر دو نفر می باشند وبه همان نسبت شراکت شریکند یا هر دو نفر مالکند ولی نسبت مالکیت ایشان با شراکتشان متفاوت می باشد یا اینکه یکی مالک و دیگری هیچ ! ویا اینکه اجاره ای است که باز هم همان سه حالت مطرح است که یا هر دو به نسبت شراکت خود مستاجرند یا هردو مستاجرند ولی نسبت اجاره با نسبت شراکت متفاوت است یا یکی از شرکا مستاجر است ودیگری هیچ ! در این حالات روابط حقوقی بین شرکا را چگونه بایستی تنظیم نمود که خلاف قانون نباشد ویا مشکلات بعدی جهت طرفین ایجاد نکند وادارات هم مدعی آن نشوند؟  پروانه ومجوز اشتغال و مسولیت آن می تواند بنام هر دو یا چند شریک باشد و یا اینکه بنام یکی از شرکا در اینجا نیز قرارداد را چگونه بایستی تنظیم کرد که مخالف مقررات نبوده و مشکلاتی را در آینده برای شرکا ایجاد نکند؟ اگر مجوز وپروانه از نوعی باشد که فقط برای یک نفر صادر می شود آیا تنظیم قرارداد شراکت با آن مجوز وپروانه صحیح است؟ یا اینکه بایستی از مرجع صادر کننده مجوز وپروانه استعلام نمود؟ در شرایطی که مجوز بنام یکی است آیا می توان مسئولیتهای قانونی وحقوقی مجوز وپروانه صادره را در قرارداد شراکت بعهده طرفین شراکت قرار داد و آیا این تقسیم مسئولیت اثری دارد یا اصولا خلاف است؟ آیا در شرایطی که پروانه بنام یکی است آیا ی توان وی را در قرارداد متعهد به انجام امور اداری و تمدید وتجدید پروانه نمود به نحوی که در قرارداد شراکت وادامه کار خللی ایجاد نشود؟ این پروانه ومجوز صادره اغلب اثرات حقوقی دارد و به نوعی امتیازی محسوب می شود وجنبه مالی نیز دارد که در واگذاری به غیر  مالک آن پروانه می تواند وجهی مطالبه نماید وآنرا به دیگری صلح نماید آیا در قرارداد شراکت می توان برغم اینکه این پروانه بنام یک نفر صادر شده حق وحقوق آنرا بین شرکا تقسیم نمود؟ حتی اگر مرجع صادرکننده این پروانه آن را به رسمیت نشناسد؟ و اگر در اختلافات بعدی مرجع صادرکننده پروانه کار دفترخانه را خلاف مقررات معرفی نمود چه باد کرد؟ در شراکت آیا اصولا لازم است حضور طرفین وشرکای شراکت را در محل کار قید نمود یا خیر؟ اگر لازم است چند حالت مطرح است  اول اینکه هر دو به نسبت شراکت خود در محل اجرای طرح (محل کسب مورد شراکت) کار کرده وامور مربوطه را انجام دهند دوم اینکه حضور ایشان با نسبت شراکتشان متفاوت است (این امور بلحاظ ایجاد رابطه ی کارگری وکارفرمائی مهم است) ویا اصولا یکی از شرکا در محل کار حاضر نباشد آیا قید هریک از سه حالت مذکور در سند بدون اشکال است؟ آیا می توان در حالاتی که یکی از طرفین در محل کار به نسبت بیشتری حاضر می شود "حقوقی" برای وی تعیین کرد؟ وآیا در اینجا این "حقوق" هر مبلغی می تواند باشد؟ حتی کمتر از مبلغی که اداره کار ومقررات کار اعلام نموده است؟ و آیا در اینجا رابطه ی کارگری و کارفرمائی مطرح نمی شود؟ و اگر یکی شاکی شد ترکش آن به سردفتر نمی خورد؟ آیا می توان درصدی از درآمد را برای حضور بیشتر یکی از شرکا در محل کار برای وی قرارداد ؟ وآیا این درصد نامعلم خود نوعی تعیین حقوق نیست؟ و اگر شراکت زیان دهد چه می شود؟ آیا می توان در آن مورد قید نمود که شحض حاضر شده در محل کار مستحق "حقوقی" باشد؟  در سه حالت مالکیت و سه حالت اجاره مذکور وضعیت "سرقفلی" و حق کسب وپیشه وتجارت" طرفین چه می شود؟ وچگونه بایستی درسند این موضوع را قید نمود که در آینده منشا اختلاف نگردد؟ آیا می توان "سرقفلی"  و "حق کسب و÷یشه وتجارت" را برای یکی از شرکا قرار داد ویگران را از آن محروم نمود؟ آیا در انقضای مدت شراکت به خودی خود منحل می شود؟ در حالاتی که یکی مالک است یا مستاجراست یا نسبت مالکیت بیا نسبت اجاره با نسبت شراکت متفاوت است رابطه ی حقوقی طرفین را چگونه بایستی تنظیم نمود که اولا نتوانند مدعی یکدیگر شوند ومشکلاتی ایجاد نمایند؟ و دوم اینکه اداراتی مثل دارائی دست روی آن نکته نگذاشته و قرارداد را نوعی تنظیم ضمنی "اجاره نامه" به همراه قرارداد شراکت تلقی نکنند؟ فسخ وتفاسخ وانحلال شراکت چگونه است؟ آیا بایستی قرارداد جدیدی جهت این منظور تنظیم نمود؟ آیا می توان در قرارداد شراکت قید نمود که اگر یکی از شرکا قصد خروج از شراکت را داشت ترجیحا سهم خود را بایستی به شریک دیگر واگذار نماید؟ واگر می توان نوشت آیا لازم است نحوه اطلاع به شریک قید شود مثلا با اظهار نامه دادگستری یا...؟ و مهلتی بایستی برای شریک دیگر برای خرید سهم بایستی منظور نمود یا خیر؟ ودر اینجا چون ممکن است بر سر بها وقیمت سهمیه شریک اختلاف شود آیا این بروز اختلاف را به چه عبارتی بایستی برطرف نمود و ازآن جلوگیری کرد؟  بهای روز قیمت عادله یا هر آنچه کارشناس دادگستری بگوید یا هیاتی از کارشناسان یکی به انتحاب هریک از شرکا ویک نفر شخص بیطرف؟ آیا لازم است در قرارداد شخص یا اشخاصی را بعنوان داور یا حکم جهت حل وفصل اختلافات احتمالی شرکا تعیین نمود؟ و اگر لازم است آیا این اشخاص می توانند از بستگان شرکا باشند؟ آیا نسبت شراکت را می توان مثلا یکی از شرکا یک درصد ویگری نود ونه درصد قید نمود؟ آیا شخص صغیر (با ولایت ولی خود) می تواند شریک شود؟ بروز جنون وسفه وفوت و ورشکستگی و انحلال (شخص حقیقی وحقوقی) چه تاثیری در این گونه قراردادهای شراکت دارد؟ آیا لازم است که در قراردادقید شود که  این قرارداد طبق ماده ده  قانون مدنی تنظیم شده است؟ برای تنظیم این قراردا آیا نیاز به استعلام از جائی می باشد؟ چنانچه قبل از انقضا مدت یا در انتهای مهلت قرارداد یا بعهد از انقضای آن طرفین بخواهند آن را تمدید کنند در هر سه حالت مذکور چه می کنید؟ و آیا تمدید مدت این قرارداد یک سند مالی است یا غیرمالی؟  

این متن شراکت را چگونه می بیند؟

درتاریخ زیر این قرارداد بین ...  و ... منعقد گردید ومقررات قانون مدنی (ماده ده قانونی مدنی) برآن حکمفرماست وبین نامبردگان لازم الاتباع و لازم الرعایه و لازم الاجراست: موضوع قرارداد عبارتست از سرمایه گذاری در امر تاسیس یک واحد ... در شهر... مبلغ سرمایه اولیه ....ریال که توسط طرفین به نسبت شراکت پرداخت شده است تاریخ شروع ومدت آن: از تاریخ .... بمدت ...... سال نسبن سهام شرکا ... شروط .... حق خواهد داشت پروانه کسب واحد مزبور را بنام خود دریافت داردومسئولیت قلنونی مربوط به ÷روانه متوجه نامبرده خواهد بود حق کسب وپیشه و تجارت وسرقفلی متعلق به طرفین است اداره کردن واحد مزبور بعهده طرفین است درآمد حاصل پس از کسر هزینه ها به نسبت سهام متعلق به طرفین است که هرسال در تاریخ ...... جمع بندی و  تقسیم خواهد شد یا به توافق یکدیگر به سرمایه اولیه اضافه خواهد شد تحمل هرگونه ضرر وزیان وخسارات وبدهی ادارات دولتی بعهده طرفین است پرداخت کلیه هزینه های اجاره بها وآب وبرق وگاز بعهده طرفین است ÷رداخت حقوق وسایر هزینه ها وبیمه و... بعهده طرفین است  (تقریبا شبیه این متن را بعنوان شراکت نامه می نویسند)