کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

ضرورت ایجاد بانک اطلاعات اتومبیل
ساعت ۱٠:۱٩ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٤/٥/٢٥  کلمات کلیدی: بانک اطلاعات اتومبیل

مطالعه این پرونده ضرورت ایجاد بانک اطلاعات اتومبیل را در سازمان ثبت بخوبی نشان می دهد.

چنانچه اطلاع دارید چند روز پیش دادگستری استان فارس اعلام کرده بود که  شناسنامه مالکیت خودرو -همان  برگ سبز- صادره از راهنمایی و رانندگی سند انتقال خودرو محسوب نمی شود به حکم زیر توجه نمایید:

شخص a  و b  هریک سه دانگ مالک یک دستگاه خودرو بوده اند آنها خودرو مذکور را بنحو عادی به شخص e  می فروشند

سپس a فوت شده  دو خواهرش c  و d  وراث وی می باشند

خودرو مذکور بنام e  و f  (همسرe) تعویض پلاک می شود

در اینجا e  و f  خودرو یاد شده را به g بنحو عادی می فروشند و بنامش تعویض پلاک می کنند

g  دادخواستی مبنی بر اثبات مالکیت والزام به تنظیم سند رسمی به شورای حل اختلاف می دهد خواندگان b  و c  و d  و e  و  f  می باشند

در حکم صادره نوشته شده که با توجه به بیع نامه و پاسخ استعلام از راهنمایی و رانندگی و اینکه طبق سند مالکیت صادره از نیروی انتظامی مالکیت خودرو به خواهان تعلق دارد ، با توجه به اقرار e و عدم حضور سایرین حکم به اثبات مالکیت خواهان و الزام خواندگان ، به حضور در دفترخانه و انتقال رسمی سند خودرو مذکور بنام خواهان اعلام می گردد ...

این حکم را چگونه باید اجرا کرد؟