کلبه ی عمو

در کلبه ی ما رونق اگر نیست صفا هست...

وکالت تعویض پلاک وفروش از نوعی دیگر!
ساعت ۱٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۳/٢/۱٤  کلمات کلیدی:

مورد وکالت : ابتدائا" مراجعه به کارخانه سازنده خودرو ، گمرکات کل کشور ، دفاتر اسناد رسمی ، مراکز نیروی انتظامی و ادارات راهنمائی و رانندگی و مراکز شماره گذاری ، سازمان جهانگردی و گردشگری ، معاینات فنی ، مراکز پارکینگ خودرو ، دادگستری ، ادارات ، آگاهی ، سازمان تاکسیرانی و پایانه و مسافربری شخصی و عمومی و سایر ادارات ، مراجع و سازمانهای ذیربط و ذیدخل و متعاقب هر گونه رفع موانع و محدودیت نقل و انتقال و فک رهن از موضوع سند حاضر و اثبات و تثبیت مالکیت موکل و اخذ مجوزات لازم اقدام به فک پلاک و تعیین شماره شناسه و انتظامی جدید در خصوص خودروی موضوع وکالت بنام وکیل یا موکل و یا هر شخص دیگر به صلاحدید وکیل و همچنین انجام مراحل کاپتاژ و اخذ مجوز خروج خودرو از کشور و نیز اخذ گواهی نامه رانندگی بین المللی بنام وکیل یا موکل و یا هر شخص دیگر به صلاحدید وکیل ماذون به تحویل و تحول پلاک و اسناد و مدارک مربوط به مالکیت خودرو از مراجع ذیربط و ذیصلاح اعم از اصلی و المثنی با اذن برقراری سهمیه سوخت و درخواست و اعمال تخفیف جرایم منتسبه و رفع توقیف متعلقه برای خودروی موضوع وکالت حاضر محق به اعلام مفقودی و یا سرقت مدارک و مستندات مربوط با حق تنظیم هر نوع تعهد و ضمانت کشف فساد تحویل کارت هوشمند مربوطه محق به ارائه یا اخذ رسید لازم و نهایتا" متعاقب انجام جری تشریفات قانونی و تائید اصالت و مالکیت خودرو اقدام به فروش و انتقال تمامی (ششدانگ) یک دستگاه اتومبیل ... (بشرح مشخصات فوق الذکر) بهر کس و بهر قیمت و با هر قید و شرط ولو بنفس خود مختار به اسقاط خودروی موضوع وکالت و تحویل آن به کارخانه سازنده یا نمایندگی های ذیربط در سطح کشور و ثبت نام و تحویل خودروی جایگزین به نام خود یا موکل به هر نحوی که وکیل صلاح و مقتضی بداند با حق حضور در دفاتر اسناد رسمی و امضاء ذیل اسناد و اوراق و دفاتر مربوط و تعهد کشف فساد و اسقاط کافه خیارات ولو فاحش بل افحش با اذن تحویل و تحول موضوع وکالت و اخذ وجه و در صورت لزوم مراجعه به ادارات راهنمائی و رانندگی و مراکز انتظامی و اقدام به رفع توقیف از خودروی موضوع وکالت و ترخیص و تحویل آن از پارکینگ با اختیار مراجعه به شرکتهای بیمه اعم از دولتی و خصوصی و اقدام به بیمه و یا تمدید و تجدید بیمه نامه مربوطه و دریافت چک خسارت خودروی موضوع وکالت اعم از ثالث و بدنه محق به وصول چک مذکور با اذن ارائه و اخذ رسید لازم و مراجعه به اداره پست جهت اخذ کارت و شناسنامه مالکیت خودرو و انجام سایر امورات مربوط به اتومبیل فوق و انجام کلیه تشریفات قانونی مورد وکالت بطوری که در هیچ یک از مراحل قانونی نیازی به حضور مجدد موکل نباشد توضیح اینکه خودرو موضوع وکالت جهت انجام امور مورد وکالت به اقراره به تصرف وکیل مرقوم داده شد و ابتیاعی (بشرح فوق الذکر) می باشد.***

وکیل مرقوم ضمن اقرار صریح شرعی و قانونی در خصوص وقوف کامل نسبت به عینیت و موضوعیت موضوع وکالت حاضر همچنین اقرار به احراز شخصی موکل و معرفی نامبرده به دفتر تنظیم کننده سند حاضر ضمن اقرار به علم و اطلاع کافی نسبت به مفاد ماده (20) آئین نامه راهنمائی و رانندگی و مواد (666 و 667) قانون مدنی و تعهد به تسریع در تعویض پلاک انتظامی مورد وکالت حاضر بنام خریدار و با تقبل پرداخت هر گونه خسارات احتمالی ناشی از اقرار و اظهار خود قبول وکالت نموده و با قبول وکالت حاضر حق هر گونه ادعا و اعتراض متعاقب را کلا" و جزئا" از خود سلب و ساقط نمود.***

حدود و اختیارت : وکیل مرقوم با حق توکیل غیر ولو کرارا" جزئا" و کلا" و مع الواسطه در خصوص کلیه مفاد و مندرجات سند حاضر حائز اختیارات تام و مطلقه بوده و کلیه امضاء اقدامات و عملیات وکیل در تمام مراحل نافذ و معتبر و عین امضاء و عملیات موکل میباشد. موکل حق عزل وکیل همچنین تعیین هر گونه ناظر , امین و ضم امین همچنین هر گونه اقدام بالمباشره را در ضمن عقد خارج لازم از تاریخ تنظیم این سند از خود سلب و ساقط نمود این سند صرفا" در نفس وکالت موثر بوده و وکیل مرقوم با علم و وقوف کامل نسبت به محتویات اسناد و مدارک موجود موضوع وکالت و با قبول مسئولیتها و تعهد رفع موانع آتی توسط خود تقبل وکالت نموده و نیز به دلیل عدم وجود گواهی خلاف عالما" و عامدا" و در نهایت اختیار و اراده مسئولیت کلیه بدهی و خلافی مربوط به خودرو موضوع مورد وکالت را لغایت تاریخ تنظیم این سند تقبل و موکل و وکیل متضامنا" متعهد گردیدند در قبال کلیه شکایات و ادعاهای متعاقب اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز هر گونه جبران خسارت  لازم در خصوص خودرو مذکور شخصا" جوابگو بوده لذا ذمه دفتر تنظیم کننده سند را از هر گونه پاسخگوئی در خصوص موضوع بیع و سند با حق رجوع  وکیل به موکل (طبق ق .م ) مبرا نمودند*****

((((( توضیحاً وکالت نامه حاضر از نظر شماره گذاری بمدت (( پانزده روز )) از تاریخ ثبت و امضاء این سند اعتبار دارد.))))) ***

 

شخصی به دفترخانه مراجعه و تقاضای تنظیم یک فقره وکالتنامه ی تعویض پلاک و فروش خودرو می نماید وکالت نامه ای با متن مذکور برای وی تنظیم می شود چند پرسش مطرح می گردد:

آیا واقعا تمام این مطالب را موکل خواسته است؟ آیا اصولا نیازی به درج تمام این مطالب برای اجابت درخواست موکل لازم بوده است؟ آیا تغییر محتوای درخواست اصحاب سند مجاز است؟ آیا نباید موارد مذکور را به موکل تفهیم نمود و چنانچه راضی بود در سند درج گردد؟ چون بسیاری از اصحاب سند به دفترخانه اعتماد نموده و اسناد را نخوانده یا خوانده ولی معنای مندرجات آن را بدرستی درک نکرده اند  امضا نمایند آیا نبایستی تذکر داد که چه امضا می کنند؟ آیا مجاز هستیم هرچه را که فکر می کنیم در آینده مورد نیاز وکیل یا وکلای بعدی باشد با نظر خودمان در سند بیاوریم؟ مثلا آخذ گواهی نامه رانندگی بین المللی؟

راستی مگر نه اینکه موکل جهت انجام امر یا اموری جهت خودش به دیگری وکالت (نیابت) می دهد پس معنی این جمله چیست " و نیز اخذ گواهی نامه رانندگی بین المللی بنام وکیل یا موکل و یا هر شخص دیگر به صلاحدید وکیل"؟

آیا وکالت بدهیم که وکیل برود برای خودش یا برای شخص دیگری گواهی نامه رانندگی بین المللی بگیرد ، معنی دارد؟ یعنی اگر وکالت ندهیم وکیل نمی تواند آن کار را برای خودش انجام دهد؟ آیا موکل و وکیل می توانند برای شخص ثالثی! تصمیم به گرفتن گواهی نامه رانندگی بین المللی بگیرند؟

نظرتان در خصوص این عبارت چیست " توضیح اینکه خودرو موضوع وکالت جهت انجام امور مورد وکالت به اقراره به تصرف وکیل مرقوم داده شد" ؟

مهمتر از همه نطرتان در مورد این متن چیست " وکیل مرقوم ضمن اقرار صریح شرعی و قانونی در خصوص وقوف کامل نسبت به عینیت و موضوعیت موضوع وکالت حاضر همچنین اقرار به احراز شخصی موکل و معرفی نامبرده به دفتر تنظیم کننده سند حاضر ضمن اقرار به علم و اطلاع کافی نسبت به مفاد ماده (20) آئین نامه راهنمائی و رانندگی و مواد (666 و 667) قانون مدنی و تعهد به تسریع در تعویض پلاک انتظامی مورد وکالت حاضر بنام خریدار و با تقبل پرداخت هر گونه خسارات احتمالی ناشی از اقرار و اظهار خود قبول وکالت نموده و با قبول وکالت حاضر حق هر گونه ادعا و اعتراض متعاقب را کلا" و جزئا" از خود سلب و ساقط نمود.***" ؟

آیا نوشتن این مطلب در سند در حالی که وکیل حضور ندارد صحیح است؟ آیا سردفتر می تواند ادعا کند که وکیل در دفترخانه حضور داشته و این مطالب را قبول نموده است ولی سند را امضا نکرده است چون نیازی به امضای وی نبوده؟

آیا می توان پذیرفت که انجام وکالت توسط وکیل بمنزله قبول تمام متن وکالت است؟

توجه فرمایید وکیل در دفترخانه حاضر نبوده اما در وکالت نوشته شده است:

"وکیل مرقوم با علم و وقوف کامل نسبت به محتویات اسناد و مدارک موجود موضوع وکالت و با قبول مسئولیتها و تعهد رفع موانع آتی توسط خود تقبل وکالت نموده و نیز به دلیل عدم وجود گواهی خلاف عالما" و عامدا" و در نهایت اختیار و اراده مسئولیت کلیه بدهی و خلافی مربوط به خودرو موضوع مورد وکالت را لغایت تاریخ تنظیم این سند تقبل و موکل و وکیل متضامنا" متعهد گردیدند در قبال کلیه شکایات و ادعاهای متعاقب اشخاص حقیقی و حقوقی و نیز هر گونه جبران خسارت  لازم در خصوص خودرو مذکور شخصا" جوابگو بوده"

من مشنگ کمی شدم گیج ومنگ چگونه شخصی که حضور ندارد متضامنا با دیگری قبول تعهد نموده ؟

اصولا مگر وکیل عمله ی موکل نیست و به نیابت از او کاری را انجام نمی دهد قبول تمام مسئولیت های موکل وبدهی وی چرا؟

اگر باور داشته باشیم که تنظیم این وکالتنامه در مقام انجام معامله می باشد آیا بهتر نیست تسویه حسابهای لازم در خصوص بدهی های گذشته را از موکل مطالبه نمائیم ومسئولیت هرگونه بدهی و ادعای اشخاص و هرگونه جبران خسارت را به دوش وکیلی که نیست نیندازیم؟

تعیین هر گونه ناظر , امین و ضم امین؟؟

این سند صرفا" در نفس وکالت موثر بوده؟؟

کدام شماره گذاری؟

راستی متنی که شما می نویسید چگونه است؟


 
وکالت یا وام ؟
ساعت ۱۱:٢٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/٢/٩  کلمات کلیدی: وکالت یا وام

موکل آقای ...

وکیل صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ... (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ...

مورد وکالت : نظر به اینکه بموجب قرارداد شماره .... مورخ ... (توجه فرمایید این یک قرارداد عادی است) تنظیمی بین صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ... (سهامی خاص) ثبت شده بشماره ... ثبت شرکتهای ثبت ... که ذیلا صندوق نامیده می شود از یک طرف و آقای .... با مشخصات مذکور که عامل نامیده می شود از طرف دیگر، چون عامل براساس قرارداد مذکور که شامل چهارده ماده ویک تبصره تنظیم ومورد تایید وقبول طرفین می باشد، مبالغی بعنوان تسهیلات جهت مصرف طبق ماده یک قرارداد مذکور از صندوق دریافت نموده لذا حاضر گردید آقای ... ضمن قبول کلیه مواد وتبصره ها و تعهدات ذکر شده در قرارداد بمنظور اثبات حسن نیت جهت اجرای مفاد قرارداد وبازپرداخت مبالغ تسهیلات وسایر هزینه های مربوطه در ضمن عقد خارج لازم در قبال مبالغ دریافتی وسایر هزینه ها وکارمزد مندرج در قرارداد وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر به صندوق تفویض نمود که در صورت تاخیر موکل (عامل) از بازپرداخت اصل تسهیلات وکارمزد وهزینه های متعلقه، صندوق حق برداشت طلب خود از کلیه سهام عامل را نزد خود خواهد داشت ونیز صندوق وکالت تامه مطلقه دارد که هرگونه طلب خود ناشی از قرارداد مذکور را از هریک از حساب های موکل (عامل) یا هرنوع وجه یا سپرده وطلب موکل (عامل) نزد صندوق ویا بانک های دیگر وسایر اشخاص ویا از ناحیه سهام وسهم الشرکه عامل در صندوق برداشت یا پایاپای نماید و یا به همان میزان از موارد مضاربه وسایر دارائی های عامل تملک نماید.اخذ مبالغ فوق مانع از شروع وتعقیب عملیات اجرائی برای بقیه مطالبات صندوق نخواهد بود ضمنا موکل (عامل) تا زمان تسویه حساب کلیه وجوه بدهی، حق عزل و ضم وکیل وضم امین را از خود سلب وساقط نمود که حدود اختیارات وکیل نامحدود بوده و حق توکیل به غیر ولوکرارا ومع الواسطه وعزل وکیل ثانوی وانتخاب وکیل دیگر را دارد.

 چند پرسش:

سند رسمی چیست؟ سند عادی چیست؟ شخص حقیقی کدام است؟ شخص حقوقی کدام است؟ شخص حقوقی خصوصی کیست؟ آیا شرکت سهامی خاص ثبت شده در اداره ثبت محل شخص حقوقی حقوق عمومی است یا خصوصی؟ آیا الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه نیستند؟ آیا عقود تابع قصد طرفین نیستند؟ آیا در متن مذکور قصد طرفین را می توان احراز کرد یا خیر؟ آیا الفاظ و متن صراحت دارد یا دارای ابهام است؟ قرارداد مالی چیست؟ آیا منظور از کلمه "مبلغ" همان وجه نقد است وپول است؟ آیا در عرف بانکداری ودر اسناد تنظیمی منظور از کلمه "تسهیلات" همان وام نیست؟ آیا مضاربه عقدی مالی است یا غیرمالی؟ آیا منظور از "بازپرداخت مبالغ تسهیلات" همان استرداد وام دریافتی نیست؟ منظور از کلمات "بازپرداخت اصل تسهیلات و کارمزد و هزینه های متعلقه" چیست؟ آیا کلمه "طلب" به امور مالی رجوع دارد؟ آیا در این سند برداشت طلب از حسابها و یا سهام وسهم الشرکه و یا از مورد مضاربه و دارائی ها بمنظور باز پرداخت وجه تسهلات نیست؟

علاوه بر پرسشهای مذکور آیا قرارداد شماره ... مورخ ... تنظیمی بین یک شرکت خصوصی ویک شخص خارج از دفترخانه یک سند عادی نیست؟

آیا دفترخانه حق دارد در سند رسمی شماره قرارداد خصوصی عادی تنظیمی در خارج از دفترخانه را قید نماید؟ وبالاتراز آن حق دارد تعداد مواد وتبصره های آن قرارداد را ذکر نموده و ضمن اشاره صریح به پرداخت مبالغ تسهیلات تایید وقبول طرفین را در سند رسمی مسجل نماید؟ آیا این تایید وقبول مفاد سند عادی توسط طرفین سند، در ضمن سند رسمی جایز است اگر چه مبلغ آن ذکر نشده باشد؟ آیا به صرف اینکه عنوان سندی را وکالت بنامیم حق داریم ضمن آن، سندی عادی را آورده وصریحا اقرار به دریافت وجه تسهیلات نموده و قبول تعهدات وبازپرداخت تسهیلات دریافتی را تایید و مسجل نماییم؟ آیا تنظیم این گونه اسناد نوعی تقلب جهت فرار از پرداخت حقوق دولتی نیست؟

آیا ... شما چنین سندی را می نویسید؟

بعدانوشت: عمو خادمی در نشست اراک فرمودند این سند "وکوام" است!